fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Voorgestelde minimumloon uitpas met stygende werkloosheid! | Proposed national minimum wage out of step with jobs blood bath!

English to follow:

25 November 2020

Die huidige voorstel deur die Nasionale Minimumloon-kommissie om die nasionale minimumloon met 1,5% bó inflasie te verhoog moet bevraagteken word. Is dit nie Suid-Afrika se eerste prioriteit om miljoene werksgeleenthede te skep en ‘n beleidsomgewing bevorderlik vir werkskepping daar te stel nie?

Volgens Statistieke Suid-Afrika se jongste Arbeidsmag-opname, het die werkloosheidskoers ingevolge die uitgebreide definisie van werkloosheid met 2,3 persentasiepunte tot 42,0% in die tweede kwartaal van 2020 toegeneem in vergelyking met die eerste kwartaal van 2020.

Werksgeleenthede in die formele sektor het met 1,2 miljoen (10,8%) afgeneem, terwyl 640 000 werkgeleenthede (21,9%) in die informele sektor verlore gegaan het. Werksgeleenthede in private huishoudings het met 311 000 (23,6%) afgeneem, terwyl 66 000 (7,6%) werksgeleenthede in die landbousektor verlore gegaan het. Alle bedrywe het in die tweede kwartaal van 2020 werksverliese ervaar in vergelyking met die eerste kwartaal van 2020.

Die sektore met die hoogste getal werksverliese was Gemeenskaps- en Maatskaplike Dienste (515 000), Handel (373 000), Private Huishoudings (311 000), Finansiële Dienste (283 000), Konstruksie (278 000) en Vervaardiging (250 000). Werksgeleenthede in alle sektore het ook op ‘n jaar-op-jaar grondslag afgeneem. Die grootste verlies aan werksgeleenthede het voorgekom in die volgende sektore: Handel (482 000), Gemeenskaps- en Maatskaplike Dienste (379 000), Vervaardiging (334 000) en Konstruksie (297 000).

Die Nasionale Minimumloon-kommissie moet daarvan kennis neem dat werkloosheid die grootste drywer van armoede is. Loonverhogings moet dus op ‘n volhoubare wyse geskied. Ekonomiese omstandighede moet in ag geneem word. Die huidige voorstel deur die meerderheid kommissarisse dat die nasionale minimumloon met 1,5% bó inflasie verhoog word, maak dus geen sin nie!

Verder sal die voorstel om die huidige minimumloon van plaaswerkers met 16,1% vanaf R18,68 tot R21,68 per uur te verhoog aanleiding gee tot selfs meer werksverliese in die landbousektor. Menige boere is ook ernstig geraak deur die inperking en ekonomiese afswaai.

Agri SA doen ‘n beroep op die minister om die huidige ekonomiese situasie in berekening te bring. Die fokus moet verskuif na werkskepping en stappe moet geneem word om verdere werksverliese in alle sektore te beperk. Die ekonomie swig onder die gewig van vele faktore soos Covid-19, soewereine kredietafgradering en swak groeivooruitsigte. Dit sal ‘n gesamentlike poging deur almal verg om te herstel.

Navorsing het getoon dat groot skokke in die beweging van statutêre loonvasstellings grootskaalse werksverliese tot gevolg het. ‘n Verdere toename bó die jaarlikse verhoging in 2021 sal problematies wees. Ons sal verkies om ‘n ingefaseerde benadering oor ‘n tydperk van drie jaar te sien. ‘n Dubbel-syfer loonskok moet ten alle koste vermy word.

Navrae:

Christo van der Rheede

Agri SA Uitvoerende Direkteur

******************************************* 

The current proposal by the National Wage Commission to increase the national minimum by 1.5% above inflation must be challenged. Shouldn’t South Africa’s first priority be to create millions of jobs? And to create a policy environment conducive to job creation?

According to Statistics South Africa’s latest Quarterly Labour Force Survey, the unemployment rate according to the expanded definition of unemployment, increased by 2,3 percentage points to 42,0% in quarter 2 2020 compared to quarter 1 2020.

Formal sector employment decreased by 1,2 million (10,8%); the informal sector shed 640 000 (21,9%) jobs; private households shed 311 000 (23,6%) jobs, and employment in agriculture declined by 66 000 (7,6%). All industries experienced job losses in quarter 2 2020 compared to quarter 1 2020.

The industries which recorded the highest job losses were Community and social services (515 000), Trade (373 000), Private households (311 000), Finance (283 000), Construction (278 000) and Manufacturing (250 000). Employment also contracted in all industries year-on-year. The highest job losses were observed in Trade (482 000), Community and social services (379 000), Manufacturing (334,000) and Construction (297 000).

The National Minimum Wage Commission must take note that unemployment is the biggest driver of poverty. Wage increases must therefore be done in a sustainable way. Economic circumstances must be taken into account. Therefore, the current proposal by the majority of commissioners that the national minimum wage is increased by 1.5% above inflation, does not make sense!

In addition, the proposal to increase the current minimum wage of farm workers from R18.68 by 16.1% to R21.68, will lead to increased mechanisation resulting in even greater job losses in the agricultural sector. Parts of the country are still trapped in a five to seven-year drought. Many farmers have also been severely impacted by the lockdown and economic downturn.

Agri SA is appealing to the minister to take the current economic circumstances into consideration. Rather shift the focus to job creation and take steps to minimise the further shedding of jobs in all sectors. The economy is struggling under the weight of many factors like COVID-19, sovereign credit downgrades and poor growth outlook it will take a collective effort by all to recover.

Research has shown that big shocks in movement of legislated wages cause extensive job losses. An additional increase beyond the annual increase in 2021 would be problematic. We would rather like to see a phase-in approached over a period of three years. A double-digit wage shock should be avoided at all costs.

Enquiries

Christo van der Rheede

Agri SA Executive Director