fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

NERSA tariff decisions will hurt farmers | NERSA se tariefbesluite sal boere seermaak

8 March 2019

Agri SA is concerned about the recent NERSA tariff decisions. Any electricity price increase will have a negative impact on agriculture, especially in the context of the prevailing drought conditions and limited economic growth.

NERSA has approved electricity hikes (MYPD 4) of 9.41%, 8.1% and 5.2% for the next three financial years – below Eskom’s application for double-digit tariff increases. For the MYPD3 RCA application, NERSA approved R3,869 billion versus the R21,6 billion Eskom applied for.

“Whilst we are concerned about Eskom’s financial viability and realise that tariff increases may be necessary for Eskom to keep the lights on, this burden should not be passed onto consumers, especially not agriculture,” says Nicol Jansen, Agri SA Chairman: Economics and Trade Centre of Excellence.

Agri SA followed the official channels, by submitting written commentary and presenting at NERSA’s public hearings. We highlighted the importance of agriculture, especially irrigation agriculture, and the negative impact that tariff increases will have on the sector. We also emphasised that any potential tariff increase should only be on electricity and not line fees. Agri SA is in the process of securing a meeting with NERSA to resolve this aspect.

In addition, Agri SA continues its efforts to facilitate the use of solar power generation in agriculture by removing the regulatory and administrative constraints that curtail further investment.

——

8 Maart 2019

Agri SA is bekommerd oor die onlangse tariefbesluite deur NERSA. Enige elektrisiteitsprysverhoging sal ‘n negatiewe impak op die landbou hê, veral in die konteks van die huidige droogtetoestande en beperkte ekonomiese groei.

NERSA het verhogings toegestaan van 9,41%, 8,1% en 5,2% (MYPD) vir die volgende drie finansiële jare – minder as Eskom se aansoek vir dubbel-syfer tariefverhogings. Vir die MYPD3 RCA-aansoek, het NERSA R3, 869 miljard goedgekeur teenoor die R21,6  miljard waarvoor Eskom gevra het.

“Hoewel ons bekommerd is oor Eskom se finansiële vermoë en besef dat tariefverhogings nodig mag wees vir Eskom om sy dienste te kan lewer, behoort daar nie van verbruikers verwag word om die las te dra nie, veral nie die landbousektor nie,” sê Nicol Jansen, Agri SA Voorsitter: Sentrum van Uitnemendheid – Ekonomie en Handel.

Agri SA het die amptelike kanale gevolg deur skriftelike kommentaar te lewer en voorleggings te maak tydens NERSA se openbare verhore. Ons het die belangrikheid van die landbou uitgelig, veral besproeiingsboerdery, asook die negatiewe impak wat tariefverhogings op die sektor sal hê. Ons het verder beklemtoon dat enige potensiële tariefverhoging slegs op elektrisiteit en nie op lyntariewe van toepassing moet wees nie. Agri SA is in die proses om ‘n vergadering met NERSA te belê ten einde hierdie aspek aan te spreek.

Agri SA gaan ook voort met sy pogings om die gebruik van sonkrag-opwekking in die landbousektor te bevorder deur weg te doen met regulatoriese en administratiewe beperkings wat verdere investering ontmoedig.