fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA / SAAFWUA vat hande oor water | Agri SA / SAAFWUA join forces on water

English to follow..

14 Maart 2019

Agri SA en die Suid-Afrikaanse Vereniging van Waterverbruikerverenigings (SAAFWUA) het Woensdag, 13 Maart 2019, ‘n Memorandum van Verstandhouding (MoU) tydens ‘n komiteevergadering van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne onderteken.

Die MoU herbevestig die lang samewerkingsverhouding tussen Agri SA en SAAFWUA wat gemik is op die verbetering van waterhulpbronbestuur deur die Nasionale Regering, Opvangsgebied-bestuursagentskappe (CMA’s) en Waterverbruikersverenigings in Suid-Afrika.

Agri SA, sowel as SAAFWUA, is sterk ten gunste van die stigting van ten volle verteenwoordigende, doeltreffende Plaaslike Waterhulpbronbestuursinstellings (LWRMI’s) wat water doeltreffend en koste-effektief aan individuele wettige waterverbuikers voorsien. Met die oog hierop, sal beide organisasies saamwerk op inisiatiewe en projekte wat die ontwikkeling van ondersteuningsmeganismes vir LWRMI’s bevorder en fasiliteer ten einde die kapasiteit van kommersiële en opkomende Suid-Afrikaanse boere te verbeter en terselfdertyd verseker dat water deur almal doeltreffend aangewend word.

“Soos in die geval van grond, is aangeleenthede rondom die transformasie van waterverbruik van uiterse belang vir boere in Suid-Afrika,” sê Wayman Kritzinger, voorsitter van Agri SA se Natuurlike Hulpbronne Sentrum van Uitnemendheid. “Dit is meer belangrik vandag as ooit tevore dat gesonde, bewys-gegronde beleid die regering se besluitneming rig wanneer dit kom by water. Ons is gelukkig om oor die jare heen vir SAAFWUA as betroubare vennoot te hê en sien uit na selfs nouer samewerking tussen die twee organisasies gedurende hierdie onstuimige tye.”

Navrae:

Janse Rabie

Agri SA Hoof: Natuurlike Hulpbronne

(S) 076 451 9601

(E-pos) janse@agrisa.co.za

*********************************************************

14 March 2019

 Agri SA and the South African Association of Water Users Associations (SAAFWUA) on Wednesday, 13 March 2019, concluded a Memorandum of Understanding during the Agri SA’s Natural Resources Centre of Excellence committee meeting.

The MoU re-affirms the long-standing collaborative relationship between Agri SA and SAAFWUA which is aimed at enhancing effective water resources management by National Government, Catchment Management Agencies (CMAs) and Water User Associations (WUAs) in South Africa.

Both Agri SA and SAAFWUA are strongly in favour of the establishment of fully representative effective Local Water Resource Management Institutions (LWRMI) that supply water efficiently and cost-effectively to individual legal water users. In this regard, both organisations will collaborate on initiatives and projects that advance and facilitate the development of support mechanisms for LWRMI’s to improve the capacity of commercial and emerging South African farmers while at the same time ensuring that water is used efficiently by all.

“As is the case with land, issues surrounding the transformation of water use are of paramount importance to farmers in South Africa”, said Wayman Kritzinger, Chairman of Agri SA’s Natural Resources Centre of Excellence. “It is more important today than ever before that sound, evidence-based policies inform decision-making by government when it comes to water. We are fortunate to have had SAAFWUA as a steadfast partner over many years and look forward to even closer future collaboration between our respective organisations in these turbulent times”.

Enquiries:

Janse Rabie

Agri SA Head: Natural Resources

(C) 076 451 9601

(E) janse@agrisa.co.za