fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Eskom moet met boere saamwerk om die vernietigende uitwerking van beurtkrag op voedselsekerheid te beperk | Eskom must work with farmers to limit calamitous impact of loadshedding on food security

English to follow:

22 September 2022

 

Agri SA het ’n skrywe gerig aan Eskom se uitvoerende hoof André de Ruyter waarin ’n dringende vergadering aangevra word om vooruitsigte rakende beurtkrag oor die komende weke te bespreek. Suid-Afrika gaan die someraanplantingseisoen binne te midde van toenemende beurtkrag, wat ernstige implikasies vir voedselsekerheid in die komende jaar inhou tensy boere maatreëls kan verseker om die gevolge daarvan te versag.

 

Elektrisiteit is ’n sleutel-landbou-inset. Volgens die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling (DALRRD) se statistieke, het die landbousektor nagenoeg R9 miljard aan elektrisiteit in 2021 bestee. Dit is meer as 7% van die sektor se besteding aan intermediêre goedere en dienste. Betroubare kragvoorsiening is dus uiters noodsaaklik veral vir sektor se besproeiing- en waterbehandeling.

 

Die gevolge van beurtkrag vir die verskeie landboubedrywe is verreikend, met potensieel vernietigende uitkomste. Die gevolge van beurtkrag strek ook verder as bloot die kragonderbrekings.

 

Ná ’n kragonderbreking neem dit tot ’n uur om besproeiingstelsels weer te aktiveer, wat gepaard gaan met tydverlies en addisionele arbeidskoste vir boere. Kragonderbrekings ontwrig ook verkoeling en verpakking, wat risiko’s inhou vir voedselgehalte en die gesondheid van mens en dier, aangesien dit toegang tot skoon drinkwater en die behandeling van afvalwater onderbreek.

 

Die gevolge vir uitvoerbedrywe sluit in die onderbreking van verkoelingskettingprotokols deur buitelandse markte voorgeskryf, sowel as vertraagde verskeping. Hierdie uitkomste sal Suid-Afrika se reputasie as betroubare verskaffer ondermyn.

 

Die grootste bedreiging is egter vir die land se voedselsekerheid. As oeste weens ’n gebrek aan besproeiing misluk, of boere plant minder aan uit vrees vir verliese, sal ons die gevolge in die toekoms ervaar namate die verwagte opbrengs vir die somergewasse nie materialiseer nie. Die resultaat is voedseltekorte en hoë pryse.

 

Agri SA is bewus van die onlangse aankondiging dat Eskom die mark sal nader om 1 000MW aan te koop, maar boere moet weet wat die plan behels benewens ’n aanvanklike poging om die netwerk te stabiliseer, sodat hulle vir die komende seisoen kan beplan.

 

Gegewe die omvang van dié uitwerking, het Agri SA Eskom genader vir ’n ontmoeting ten einde ’n beter begrip van die huidige uitdagings en wat voorlê te kry. Dit sal die sektor in staat stel om planne te maak om die risiko’s te versag en sodoende beide voedselverbruikers en produsente te beskerm. Ons vertrou dat Eskom en die regering met ons sal saamwerk om ’n voedselsekerheidskrisis te vermy asook om die voortslepende elektrisiteitskrisis aan te spreek.

 

Navrae:

Christo van der Rheede

Agri SA Uitvoerende Direkteur

Kabelo Kgobisa

 

***********************

 

22 September 2022

 

Agri SA has written to Eskom CEO Andre de Ruyter requesting an urgent engagement on the outlook for loadshedding in the coming weeks. With loadshedding escalating as South Africa enters the summer crop planting season, the current energy crisis may have implications for food security into the coming year unless farmers can put measures in place to mitigate against the effects of loadshedding.

 

Electricity is a key agricultural input. According to the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development (DALRRD) statistics, the agricultural sector spent approximately R9 billion on electricity in 2021. This is more than 7% of the sector’s expenditure on intermediate goods and services. A reliable power supply is especially critical for the sector’s irrigation and water treatment.

 

The consequences of loadshedding for the different agricultural commodities are far-reaching, with potentially devastating outcomes. Moreover, the impact of loadshedding extends beyond the blackout.

 

It usually takes up to an hour to resume irrigation systems when loadshedding ends, costing farmers time and incurring additional labour costs. Blackouts also disrupt cooling and packing with ramifications for food quality, and they pose a health hazard for humans and animals alike as they disrupt access to clean water for consumption and stop wastewater treatment.

 

For export commodities, the consequences include a disruption to cold chain protocols mandated by foreign markets and late shipments. These outcomes will diminish South Africa’s standing as a reliable source market.

 

Ultimately, the greatest threat of loadshedding is to the country’s food security. As crops fail for lack of irrigation or farmers plant less for fear of losses, the country will only experience the consequences of loadshedding in the future as the produce anticipated from this summer’s crop fails to materialise. The result will be food shortages and high prices.

 

Agri SA is aware of the recent announcement that Eskom will approach the market to procure 1000MW, but farmers need to know what the plan is beyond this initial attempt to stabilise the grid in order to plan for the season ahead.

 

Given the magnitude of what’s at stake, Agri SA has approached Eskom for engagement in order to understand the current challenges and gain some insight into the outlook for the year so the sector can make plans to mitigate the risks, protecting both food consumers and producers. We trust that the power utility and government will work with us to avert a food certainty crisis in addition to the ongoing power crisis.

 

Enquiries:

Christo van der Rheede

Agri SA Executive Director

 

Kabelo Kgobisa

Media Officer