fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Congress Report 2009 – Afrikaans

VERSLAG OOR KWANALU SE KONGRES
GEHOU OP DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2009
BY DIE IMPERIAL HOTEL, PIETERMARITZBURG

KONGRESTEMA

DIE ROL VAN DIE LANDBOU IN DIE
EKONOMIESE HERSTEL VAN SUID-AFRIKA

Die Kongres stel ondersoek in na die uitdagings en geleenthede
wat die landbou in die huidige ekonomiese klimaat in die gesig staar,
sowel as die rol wat ons sektor speel in die
daarstelling van volhoubare ekonomiese groei.

1. Registrasie

2. Welkom
Die voorsitter, mnr. Robin Barnsley, het die vergadering tot orde geroep en afgevaardigdes, gaste en die jongboer-finaliste welkom geheet.

Verskonings is in die bywoningsregister aangeteken.

3. Skriflesing en gebed
Pastoor Denzil Tryon het die Kongres met skriflesing en gebed geopen. Hy het boere tot kalmte gemaan en hulle aangemoedig om stabiele gesinne en gelykmatige voedselvoorsiening daar te stel en om billikheid voorop te stel.

Die voorsitter het pastoor Tyron bedank vir sy woorde en die uitdaging wat hy gestel het.

4. Mosies
Die voorsitter het die Kongres versoek om te staan en ‘n oomblik van stilte te handhaaf ter herinnering aan diegene wat sedert die Kongres van 2008 oorlede is en alle misdaadslagoffers.

5. Konstituering van die Kongres
Die HUB, mev. Sandy La Marque, het bevestig dat daar behoorlik kennis van die Kongres gegee is en met die verteenwoordigende afgevaardigdes teenwoordig, is die Kongres behoorlik gekonstitueer.

6. Aankondigings
Die HUB het die vergadering meegedeel dat mnre. Mdu Shabane en Blessing Mphela, albei van die departement van landelike ontwikkeling en grondhervorming, teenwoordig was en dat hulle die Kongres later sou toespreek. Afgevaardigdes is uitgenooi en aangemoedig om aan debatte deel te neem.

7. Presidentsrede
Die vise-president, mnr. Phenias Gumede, het die voorsitterstoel ingeneem terwyl die voorsitter sy presidentsrede aan die Kongres voorgelê het. ‘n Afskrif van sy rede is aan hierdie verslag geheg.

Die voorsitter het gesê dat dit ‘n besige en produktiewe jaar was met die ineenstorting van die wêreldekonomie en die dramatiese terugwaartse beweging van ekonomiese neigings. ‘n Vreedsame nasionale verkiesing het plaasgevind en nuwe politieke leiers, op provinsiale, sowel as nasionale vlak, het na vore getree.

Kwanalu het aktief gesprek gevoer met regeringsleiers om te verseker dat die beginsels waarvolgens Kwanalu tot stand gekom het, duidelik oorgedra en verstaan word. Dit sluit in:

Om ekonomiese volhoubaarheid in die landbou te verseker
Die noodsaak tot die inagneming van die regsreëls in alle situasies
Die gelykheidsbeginsel — geen rassisme.
Sover dit grondhervorming aangaan, het hy gesê dat Kwanalu bekommerd is oor die stadige pas van grondhervorming, wat tot ernstige ontwrigting van landboubesigheid lei en die potensiaal het tot maatskaplike onmin en onrus en die ondermyning van die breër ekonomie.

Die huidige leierskap van die Kommissie vir die Restitusie van Grondregte het die tekortkominge erken en Kwanalu versoek om te help om hierdie uitdagings die hoof te bied en sedertdien het Kwanalu deelgeneem aan besprekings om die probleme op te los.

Hy het ook sy ernstige kommer uitgespreek oor die swak hantering van wetgewing ten opsigte van onttrekking van restitusie-eise uit die Staatskoerant.

Gelukkig het die nuutaangestelde minister van landbou, bosbou en visserye die belangrikheid van landbou en veral kommersiële landbou, beklemtoon en haar daartoe verbind om die uitskakeling van faktore wat in die weg van die vooruitgang van die sektor staan, te ondersteun.

Hy het gesê dat Kwanalu as onderliggende beginsel die ekonomiese volhoubaarheid van die sektor en die ekonomie in die geheel, asook optrede volgens regsreëls het. Daar is sterk ondersteuning vir markmeganismes, wat die uitklaring van die grondhervormingsproses ten grondslag lê en wat steeds uiters waaksaam is ten opsigte van enige pogings tot ondermyning van die regte van grondeienaars.

Sover dit die voedselprys en verwante kommoditeite aangaan, is Kwanalu genooi om deel te neem aan besprekings wat dit ten doel het om die oorsaak en impak van die stygings te bepaal en te kyk na maatreëls wat getref kan word. Daarop is ooreengekom dat ‘n bevoegde taakspan die saak sal ondersoek om toe te sien dat enige wanpraktyke aan die lig gebring word.

Munisipale belastingkoerse het steeds die agenda oorheers en daar sal voortgegaan word met stappe in die Hooggeregshof. Kwanalu sal toenemend druk uitoefen en waar nodig gebruik maak van die howe om te verseker dat die volhoubaarheid van die landbou nie bedreig word deur die waningeligte en onopregte gedrag van munisipale rade nie.

Na talle probeerslae deur die jare, is die Ontwikkelingslessenaar heringestel in die vorm van die Ontwikkelingslessenaar van Georganiseerde Landbou in KwaZulu-Natal. Personeel is aangestel en hopelik sal opkomende boere regdeur die provinsie baat vind by hierdie inisiatief.

Hy sê kriminaliteit het onder andere, die vorm aangeneem van gewone diefstal of ernstiger sake en dit is verblydend om te sien met watter erns sodanige kriminaliteit bejeën word. Dit is uiters belangrik dat boere aktief met die SAPD saamwerk en positiewe gesprekke met hulle op plaaslike vlak voer.

Ongekende woelinge in menseheugenis is op ekonomiese gebied beleef. Pryse van landboukommoditeite het tot die hoogste vlakke ooit gestyg en die wêreldekonomie het ‘n resessie binnegegaan.

Die voorsitter is van mening dat hierdie gebeure Kwanalu van ‘n unieke geleentheid voorsien het om druk op die regering uit te oefen vir die regte soort ondersteuning stappe. As gevolg van die voedsel-, ekonomiese en energie-krisis, is landbou tot bo-aan die wêreldagenda gestoot.

Hy het gesê die huidige administrasie onder leierskap van president Zuma, sien kommersiële landbou as die hoeksteen van Suid-Afrika en Afrika se ekonomie.

As dit korrek geïmplementeer word, bied kernstrategieë baie hoop op ‘n goeie toekoms vir almal.

Hy het die HUB en personeel, sy vise-presidente en Kwanalu se lede bedank vir hulle ondersteuning.

Hy het gesê dat Kwanalu ‘n dinamiese en professionele organisasie is met ‘n positiewe uitkyk en toekomsgerigte houding en benadering.

Mnr. Gumede het almal bedank vir bywoning van die Kongres. Hy het gesê die voorsitter het baie belangrike sake aangeraak. Die nuwe minister het aangedui dat sy sal poog om probleme in die landbou uit te skakel. Hy het melding gemaak van die Ontwikkelingslessenaar en boere aangemoedig om saam te werk.

Hy het die voorsitter bedank vir sy rede en voorgestel dat dit aanvaar word.

8. Strategiese plan 2008/2009
Die HUB het ‘n oorsig gelewer oor die werksaamhede waarby Kwanalu in die jaar 2008/2009 betrokke was. ‘n Afskrif van haar voorlegging word by hierdie verslag aangeheg.

Mev. La Marque het die vergadering meegedeel dat ‘n aantal opnames gedoen is om te bepaal in watter rigting die organisasie beweeg. Een daarvan was lidmaatskap-metodologie.

Sy het gemeld dat Kwanalu se webblad ten volle in werking is en dat lede daar dokumente en ander inligting wat op die landbousektor betrekking het, kan bekom.

Vyf voorkeurgebiede waaraan in die afgelope vyf jaar aandag gegee is, is grondhervorming, regering (invoer, beskerming, beleid en houding), infrastruktuur en hulpbronne, winsgewendheid in die landbou en misdaad.

Sy het melding gemaak van die Ontwikkelingslessenaar, asook grondsake en lede bedank wat hulle antwoorde op die vraelys ingedien het.

Mev. La Marque het gesê die regering moet besef dat boere baie beduidend bydra tot die maatskaplike opheffing van hulle werkers.

Sy het verwys na van die gebeure wat die afgelope jaar plaasgevind het, naamlik die Jongboer-kompetisie en die Vrouedag.

In ‘n opname is die vraag gevra of boere bereid sal wees om in die toekoms te boer en of boere voel dat hulle ‘n toekoms in boerdery het en die antwoord was ‘n oorweldigende ja. Boere sien daarna uit om ‘n rol in vooruitgang te speel en om die uitdagings die hoof te bied.

Die voorsitter het die HUB vir haar verslag bedank.

9. Finansiële State jaar geëindig 30 Junie 2009
Die HUB het gesê die oudit is afgehandel en afskrifte van die finansiële state is aan afgevaardigdes gepos. Sy het die geouditeerde finansiële state aan die Kongres voorgelê. Sy het herhaal dat daar steeds projekte in die pyplyn is.

10. Jaarlikse ledegeld & begrotingsvoorstel
Die HUB het die Kongres ingelig dat die Raad van Direkteure ledegeld vir die boekjaar 2010/2011 soos volg aangepas het, in ooreenstemming met Kwanalu se grondwet. Dit is soos volg:

Kommersiële boere (BTW ingesluit) — R1 385.10 as dit teen 30 September 2010 ontvang word of R1 470.60 as dit daarna ontvang word
Deeltydse/kleinhoewe boere (BTW ingesluit) — R695.40 as dit teen 30 September 2010 ontvang word of R735.30 as dit daarna ontvang word
Voorheen benadeelde boere (BTW ingesluit) — R188.10
Die begroting vir 2010/2011, soos goedgekeur deur Kwanalu se Raad van Direkteure, is aan die Kongres voorgelê.

Die voorsitter het die HUB bedank vir haar verslag en beklemtoon dat boereverenigings moet toesien dat boere in die regte kategorieë is en dat daar nie meelopers is nie.

Dr. Fakude het navraag gedoen oor die lidmaatskapfooi, maar is meegedeel dat dit weergegee is met BTW uitgesluit.

11. Aanvaarding
Die vise-president, mnr. Kenny Robinson, het die HUB en haar personeel bedank vir die wyse waarop hulle sake namens die boere in KZN hanteer. Hy het ook na die meelopers verwys en afgevaardigdes aangemoedig om meelopers oor te haal om lede te word. Hy het voorgestel dat die finansiële state, die begroting en die ledegeld aanvaar word. Die voorstel is gesekondeer en eenparig AANVAAR .

12. Toekennings
Jongboer van die Jaar
Die HUB het die kandidate in die Jongboer van die Jaar-kompetisie versoek om na vore te gaan en het aangekondig dat die kompetisie reeds die afgelope ses jaar aangebied word. Sy het die inskrywingsvereistes vir die nasionale vlak van die kompetisie verduidelik en gesê dat die wenner van die provinsiale been van die kompetisie op nasionale vlak sal deelneem.

Die KZN Jongboer van die Jaar wen Kwanalu se trofee vir die Jongboer van die Jaar, ‘n kontantprys en ander geborgde pryse.

Sy het Toyota bedank vir hulle borgskap van die kompetisie en ook dankie gesê aan Rod Freese, wat haar met die beoordeling regoor die provinsie behulpsaam was.

Die finaliste was:-

Ross Treleaven van Underberg, wat ‘n groot melkery bedryf en twee keer per dag ongeveer 900 koeie melk.
Rory Bryden van Kokstad, wat ‘n melkery met 1 100 lewende hawe-eenhede en ‘n klein vleisbeeskudde van 180 diere bedryf.
Roland Driemeyer van Winterton, ‘n saaiboer wat saadsoja, kommersiële soja, saadmielies, koring en groente verbou.
Horst Hellberg van Vryheid, wat ‘n melkery van 2 230 lewende hawe eenhede, ‘n vleisbeeskudde, ‘n voerkraal met 1 550 lewende hawe eenhede en ‘n bosbouplantasie bedryf.
Volgens mev. La Marque is hulle beïndruk deur die positiewe houding van al die finaliste. Sy het die voorsitter en mnr. Bill McBride van Toyota versoek om die toekennings te oorhandig. Horst Hellberg is as die wenner aangewys. Hy dring dus deur na die nasionale kompetisie.

Die finaliste, wat as naaswenners elk ‘n sertifikaat en ‘n geskenkpak ontvang het, is deur mev. La Marque geluk gewens.

Mnr. McBride het gesê Toyota wil jong boere graag inspireer en toekomstige jong boere graag aanmoedig. Hy het Horst Hellberg geluk gewens en hom sterkte toegewens met die nasionale kompetisie.

Die voorsitter het opgemerk dat die belangrikheid van jong boere nie genoeg beklemtoon kan word nie, want sonder hulle, sal die bedryf wegkwyn.

13. Erkenning aan borge
Die voorsitter het al die borge bedank vir hulle ruim skenkings ten opsigte van die uitgawes van die kongres.

14. Tee
Die kongres het verdaag vir tee.

15. Verkiesing van verteenwoordigers van koöperasies, kommoditeite en Agri-besighede in die Raad van Direkteure
Uit die 10 beskikbare setels om in die Raad van Direkteure te dien, is 9 nominasies ontvang. Die verteenwoordigers wat in die Raad sal dien is:

Agri-Besigheid
Bosbou Suid-Afrika Medium-Kwekersgroep
KZN Kommersiële Pluimvee Produsente Vereniging
KZN Katoenkwekers Vereniging
KZN-Rooivleis Produsente Organisasie
Melkprodusente Organisasie
SA Rietkwekersvereniging
KZ-NPI
Universiteit van KZN
16. Toespraak deur mnre. Mdu Shabane en Blessing Mphela, Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming
Die voorsitter het verklaar dat, aangesien grondsake en grondhervorming vir boere van die grootste belang is, is mnre. Mdu Shabane en Blessing Mphela genooi om die afgevaardigdes toe te spreek. Hy het mnr. Mdu Shabane eerste aan die vergadering voorgestel.

Mnr. Shabane het die voorsitter bedank vir die uitnodiging om die kongres toe te spreek. Hy het gesê sy departement reis deur die hele land om te kyk watter probleme daar is en om oplossings te probeer vind. Hy het beklemtoon dat die regering in hierdie verband staat maak op die hulp van georganiseerde landbou om sukses te behaal.

Hy het verwys na wye media-dekking oor die moratorium wat die regering op die herverdeling van grond geplaas het en het beklemtoon dat dit van alle waarheid ontbloot is. Die regering jaag steeds die doelwit van 30% na.

Ondersoek word egter ingestel na die oorhandiging van grond aan die mense, aangesien dit in die verlede op die verkeerde manier gedoen is. Dit is noodsaaklik om ‘n ondersteuningstelsel daar te stel. Grondloosheid weens armoede is ‘n bepaalde behoefte en moet aangespreek word — die landbou val ook in hierdie kategorie.

Hy het gesê die grondverdelingsprogram het dit nie ten doel om boere van die grond af te kry nie, maar daarmee word gepoog om armoede en grondloosheid aan te spreek.

In die verlede is geen na-vestigingsondersteuning, hulp en aandag aan opkomende boere verleen wat nodig was om hulle op landbougebied touwys te maak nie. Die regering het mense wat op gehuurde grond bly, maar die departement moet maniere vind om hulle te ondersteun.

Hy het gesê dat ‘n spesiale-doelwit-voertuig (SDV) in KZN in diens gestel is om te help om ‘n band te smee tussen die regering en die privaat sektor om na-vestigingsondersteuning aan te help.

Volgens mnr. Shabane is navorsing op herverdeelde grond gedoen om te bepaal waar gefaal is en wat die uitdagings is. Hy het gesê die grootste uitdaging is die feit dat dit ‘n nuwe regering met ‘n nuwe mandaat is wat dinge anders wil doen. Slegs ‘n bepaalde aantal aansoeke om grond kan verwerk word en grondeienaars moet in kennis gestel word of húlle grond deel van die proses is. Weens die eise in die suikerriet- en saaghoutbedrywe, sal daar in die huidige finansiële jaar nie voldoende fondse wees om sodanige eise te betaal nie, het hy gesê.

Hy het georganiseerde landbou aangemoedig om ‘n vennootskap met die departement aan te gaan vir ‘n sistematiese plan en strategie met die oog op die toekoms. Hy het aangevoer dat die departement in die verlede nie die volle waarde ontvang het vir die geld wat gespandeer is nie en gemaan dat georganiseerde landbou en die departement moet saamwerk om beter waarde vir hulle geld te kry.

Die voorsitter het mnr. Shabane bedank vir sy openhartige gesprek met die boere en het mnr. Blessing Mphela aan die kongres voorgestel.

Mnr. Mphela het gesê die oogmerk van restitusie was om stabiliteit te verseker, maar die meeste van die beleidsdoelwitte wat deur die regering daargestel is, het nie gerealiseer nie.

Volgens hom was die restitusie-proses een van drie bene, naamlik grondhervorming, landelike transformasie en landelike ontwikkeling.

Hy het gesê dat die departement ‘n goeie kans staan om ‘n ommekeer te bring in sake in KZN en dat daar op die uitbetaling van uitstaande eise gefokus word. Die probleme het begin toe eise in die Staatskoerant gepubliseer is, want dit het boere gekortwiek en hulle kon nie met hulle boerdery voortgaan nie. Die situasie, waar eise uit die Staatskoerant onttrek moet word, moet hersien word.

Hy het verklaar dat daar 1 409 uitstaande eise in die provinsie is en dat die volume probleme veroorsaak. Volgens hom is dit in niemand, die regering ingesluit, se belang om eise te aanvaar wat nie gewaarborg of wettig is nie.

Mnr. Mphela het gesê dat ‘n beperkte begroting uitdagings daarstel wat aandag moet geniet.

Hy het ‘n beroep op boere en vennote gedoen om koppe bymekaar te sit om ‘n uitweg vorentoe te vind.

Die voorsitter het mnr. Mphela bedank vir sy toespraak en geleentheid gebied vir vrae.

Die volgende vrae is gevra en daarna het die verteenwoordigers van die departement geantwoord:-

Wie is die grondlose mense na wie die departement verwys?
Hoeveel pogings is aangewend as geen ondersteuning gebied is nie?
Wanneer sal daar ‘n kommissaris in KZN wees?
Kan die departement voorstel wat gedoen kan word aan die situasie ten opsigte van begrotingstekorte?
Mnr. Shabane het geantwoord dat die grondlose mense nie kleinskaalboere is nie.
In die verlede het grondhervorming hoofsaaklik klem gelê op verdeling. Met die nuwe regering, spits die departement hom toe op hulpverlening aan kleinskaalboere.
Die departement kyk daarna om ‘n kommissaris aan te stel wat aan die provinsie toegewy is.
Die departement skenk aandag aan verskillende maniere om grond van privaat grondeienaars te bekom.
Mnr. Gumede het gevra wat die SDV doen om te verseker dat grond produktief gebruik word. As grond aan ‘n gemeenskap gegee word, moet hulle die grond benut om in die gemeenskap se behoeftes te voorsien en die boere moet deur die departement geëvalueer word sodat hulle uiteindelik kommersiële boere kan wees.

Dr. Fakude wou weet op watter departement die eienaar aangewese is vir na-vestigingsondersteuning as die grond eers oorhandig is. Mnr. Shabane het geantwoord dat alhoewel daar in die verlede nie hieraan aandag geskenk is nie, die departement van landelike ontwikkeling nou daarvoor verantwoordelik is.

Die voorsitter het gesê dat dringende samesprekings gehou moet word. Boere weet wat die probleme was en hulle wil nie hê die vorige kommissaris moet terugkom nie. Hy het voorgestel dat ‘n dringende vergadering tussen die departement en Kwanalu gehou word om die probleme te bespreek.

17. Toespraak deur prof. Dirk Kotzé, voorsitter van die departement van politieke wetenskap aan UNISA
“Die breë politieke omgewing en wat dit vir die landbou beteken”

Die voorsitter het prof. Dirk Kotzé aan die vergadering voorgestel.

Prof. Kotzé het begin deur te sê dat dit nie ‘n maklike taak was om oor politiek in die landbou te praat nie.

Hy het gesê die volgende punte hou verband met die landbou:-

om die konteks waarin die politieke situasie plaasvind te identifiseer en te verstaan, naamlik dat dit ‘n nuwe regering in ‘n nuwe bedeling is met ‘n ander kontinuïteit;
die huidige ekonomiese resessie het die landbou in staat gestel om die Suid-Afrikaanse ekonomie te herevalueer;
herwaardeer internasionale handel. ‘n Nuwe bedeling met ‘n sin vir beskerming van die plaaslike ekonomie sal daargestel moet word;
nuwe probleme op streeksvlak en in die wêreld het kop uitgesteek, soos globale verwarming/klimaatsverandering, wat ‘n direkte impak op die landbou het en hoe dit benader moet word. Nuwe eise sal plaaslik en internasionaal aan die landbousektor gestel word. Die toetreding van Angola, wat poog om homself teenoor Suid-Afrika te stel. Die land het ‘n sterk bedingingsmag en is strategies baie belangriker.
Hierdie faktore het politieke uitdagings teweeg gebring.

Met verwysing na die politieke relevansie wat dit vir die landbousektor inhou, het hy gesê dat die nuwe regering poog om die waardes van die Mandela-era terug te bring. Die Mbeki-tydperk het meer op beleidsontwikkeling en implementering gekonsentreer, terwyl die nuwe regering beleid evalueer, moniteer en hersien.

Volgens hom wil president Zuma homself tot ANC-geskiedenis verbind. Sy regering het ‘n breër alliansie met die helfte van die Mbeki-kamp en die ander helfte kom van buite.

Hy het die vraag gevra: wie beheer die regering en wie is die sleutel-rolspelers in beleidmaking? Daar is glad nie lede van die Jeugliga in die regering nie, net twee lede van Cosatu en behalwe een is die res almal Kommuniste. Op hierdie manier word die outonomie van die Kommuniste Party beskerm, aangesien die lede nie in staat sal wees om die doelwitte van die Kommuniste Party te verwater nie. Daar is ‘n aanmerklike oorvleueling tussen die ANC en die regering en terwyl die ANC besig is met regeringsbeleid, word die verantwoordelikheid aan die regering oorgedra. Volgens hom is president Zuma en die twee ministers in sy kantoor in beheer.

Die regering verlang kontinuïteit en het ‘n mandaat ontvang om beleid uit te voer soos in Polokwane besluit is. ‘n Nuwe karaktereienskap van die regering is dat die parlement meer prominent word. Portefeulje-komitees is meer self-geldend en hulle is die beginpunt vir druk-uitoefening.

Om ‘n idee te kry van die doelwitte wat die regering in die vooruitsig stel, is dit noodsaaklik om die nuwe Groenskrif te lees, het hy gesê. Met die Beplanningsfunksie en die Nasionale Beplanningskommissie wil die regering langtermynbeplanning daarstel oor hoe hulle beleidmaking en beleidskoördinering beplan. Dit wil voorkom asof die regering met die Moniterings- en Evalueringskomitee, prestasietoetsings wil instel, wat daarop dui dat die regering graag wil verbeter, veral sover dit dienslewering aangaan.

In die verlede is die landbou deur ‘n grondhervormingsbril gesien, waar grond die belangrikste voorwerp geag is om armoedeverligting teweeg te bring. ‘n Paradigma-skuif het plaasgevind en grondhervorming word nou gesien as ‘n aspek van landelike ontwikkeling, eerder as ‘n landbou-aangeleentheid. Kommersiële landbou word uitgelig as ‘n bron van voedselsekerheid. Met die groei-potensiaal op landbougebied, het dit ‘n nuwe strategiese geleentheid vir die landbou daargestel.

Die voorsitter het prof. Kotzé vir sy toespraak bedank.

18. Toespraak deur prof. André Jooste, Senior Bestuurder: Navorsingsentrum vir Bemarking en Ekonomie by die Landbou Bemarkingsraad
“’n Ekonomiese oorsig en uitkyk in die konteks van die kongrestema”

Die voorsitter het prof. Jooste aan die vergadering voorgestel. ‘n Afskrif van sy toespraak word aan hierdie verslag geheg.

Prof. Jooste het gesê die werklikhede moet uitgespel word. Met die veranderings in magsverhoudinge, het Rusland enorme geleenthede aan Suid-Afrika gebied. Die wyse waarop China verrys het, het die wêreldsituasie en denkrigtings oor handelsbeleid verander. Werklikheid bring geleenthede mee.

Suid-Afrika moet aandag skenk aan sagmaak-benaderings teenoor subsidies en welsyntoelaes. Al die boere gaan in die volgende vyf jaar voor uitdagings te staan kom.

Voedselpryse is op ‘n nuwe vlak. Basiese oorsake het gelei tot die styging in voedselpryse, maar as die resessie verby is, sal die basiese oorsake bly en so ook die voedselpryse.

Hy wou weet of die boerdery winsgewend is vir boere. Hy het gesê as Suid-Afrika tekorte produseer, dit tot streeks-onstabiliteit lei en daarom is dit ‘n uitdaging om genoeg voedsel vir almal te produseer.

Die landbou is ‘n netto uitvoerder van primêre landbouprodukte en ‘n netto invoerder van verwerkte voedsel. Gedurende die afgelope jare, het netto boerderyinkomste sywaarts beweeg.

Die uitdaging is om ‘n omgewing met positiewe belegging daar te stel. As boere nie hulle produksie uitgebrei het nie, sou verbruikers baie meer vir mieliemeel moes opdok.

In sy kommentaar oor sommige kommoditeite, het prof. Jooste verklaar dat koringpryse dieselfde gebly het, maar pryse vir plastiek en pulp het gestyg en nooit weer na die ou vlakke teruggekeer nie.

Volgens hom word daar nie genoeg gedoen om potensiële jong boere tot die landbou te laat toetree nie.

Die voorsitter het prof. Jooste bedank vir sy toespraak.

Hy het mnr. Jannie Boshoff gevra om die tafelgebed te doen voordat aangesit word vir middagete.

19. Middagete

20. Verkiesing van ampsdraers deur die Raad van Direkteure
Die Raad van Direkteure het gedurende middagete vergader om die president en die twee vise-presidente te verkies.

Hulle is:
President : Mnr. Robin Barnsley
Vise-president: Mnr. Phenias Gumede
Vise-president: Mnr. Rod Freese

21. Toespraak oor sukses met grondhervorming deur Melmoth Boerevereniging
Die voorsitter het mnr. Victor Smith genooi om hulle sukses-storie oor grondhervorming met die kongres te deel.

Mnr. Smith het gesê dat hy die vyfde geslag van sy familie is wat in die gebied woon. Hulle was die wêreld deur en die huis is waar die hart is. Die plaas is gekoop deur vier trusts en die projek bestaan uit 25 000 gemeenskapslede wat van die koöperasie afhanklik is.

Hulle is in vennootskap met verskillende organisasies en die sleutel-bestanddeel om struikelblokke te oorkom, is kommunikasie.

Hy het boere aangemoedig om met iemand by die departement van grondsake in verbinding te tree.

Hy het Kwanalu bedank omdat hulle as middelman tussen die regering en die boere optree.

Die voorsitter het mnr. Smith vir sy toespraak bedank.

22. Resolusie
“Kriminele bedrywighede op plase lei tot aanmerklike finansiële verliese aan die sektor, terwyl dit ook boere en die breër landelike gemeenskap se vertroue, trots en waardigheid aantas.

Die Kongres is van mening dat die betrokke owerhede en politieke en gemeenskapsleiers, ‘n openlike en aktiewe rol moet speel om die ontstellende toename in sodanige aktiwiteite teen te werk, omdat dit tot ‘n geleidelike binnedringing en ondermyning van die regte van wetsgehoorsame burgers lei.”

Die voorsitter het senior polisie-offisiere, amptenare van die departement van justisie en vervolgingsbeamptes by die vergadering welkom geheet.

Die HUB het statistiek aan die vergadering voorgehou, waaruit geblyk het dat kriminele aktiwiteite op plase ‘n groot invloed in KZN uitoefen. Sy het die volgende probleme genoem:-

hoë voorkoms van misdaad;
dit beïnvloed die vermoë om sake te doen;
die regte van burgers word ondermyn;
daar is ‘n moratorium op die aanstelling van reserviste
sektor-polisiëring is nie doeltreffend genoeg nie
SAPD is onder-beman
hofrolle is oorvol met sake
sake neem te lank om in die hof aangehoor te word
tronke is vol
borgtog en parool word maklik toegestaan
die werklike kommersiële waarde word nie weergee nie
nie alle misdaad word deur slagoffers aangemeld nie
Die voorsitter het mnr. Scot Scott aan die vergadering voorgestel. Mnr. Scott van Izotsha Boerevereniging het gesê dit is gevaarliker om te boer as om uit helikopters te spring. Volgens hom word diefstal uit supermarkte as ‘n groter misdaad geag as wanneer goed op plase gesteel word. Mense daag sonder toestemming op plase op en vat wat hulle wil hê. Hy dink privaat eiendom word misken en hy is van mening dat betreding as ‘n ernstige misdaad beskou moet word waarvoor swaar strawwe opgelê moet word.

Hy het voorgestel dat die resolusie aanvaar word.

Mnr. Gunther Meyer van Kranskop Boerevereniging het die voorstel gesekondeer. Hy het gesê gesteelde weiding begin met een rondloperkoei, totdat ‘n hele kudde van 100 beeste uiteindelik ‘n boer se grond bewei. Veewagters dra nie meer swepe nie, maar AK 47-gewere.

As ‘n plaas deur onwettige bewoners ingeneem word, wil niemand dit hê nie, nie eers die departement van grondsake nie, het hy verklaar. Hy is van mening dat hierdie soort misdade met wortel en tak uitgeroei moet word.

Hy het die voorstel met hierdie uiteensetting gesekondeer.

Die voorsitter het die vergadering oopgestel vir bespreking.

Mnr. Harold Niebuhr van Paulpietersburg/Lüneburg Boerevereniging het die kongres toegespreek. Hy het gesê as landsburgers die wet verbreek, steun die Boerevereniging die beginsel dat die gereg sy loop moet neem ter beskerming van die reg van wetsgehoorsame landsburgers, ten volle.

Ten opsigte van beweerde gruweldade jeens plaaswerkers en mense wat op plase vertoef, het hy gesê dat geskrewe verklarings afgeneem is. Hy vind dit vreemd dat die hoofdirekteur van grondsake die gebied besoek om te sien wat aangaan, maar boere word nie na die vergadering genooi nie. Paulpietersburg/Lüneburg Boerevereniging het baie pro-aktief te werk gegaan in hulle ontwikkeling van ‘n grondhervormingsplan totdat alles tot stilstand gedwing is. Volgens hom word die skut van beeste wat groot skade aan gewasse aanrig, gesien as ‘n wandaad teen plaasbewoners, terwyl die skade wat deur dieselfde beeste aan gewasse aangerig word, deur die boer verskoon moet word. Sodanige en ander gevalle het in die gebied voorgekom.

Hy sê boere meld geen gevalle meer aan nie, want dit is nie betalend om ses dae by die hof te wag dat ‘n saak verhoor word nie. Hy het ‘n ope uitnodiging aan belangstellendes gerig om die gebied te besoek en self te sien wat aangaan.

Ter afsluiting het hy sy steun vir die voorstel uitgespreek.

Mnr. George Edlmann van Beaumont-Eston Boerevereniging het gesê meer aandag moet geskenk word aan betreding, jag met honde en strikke — dit op sigself sal help om misdaad op plase te bekamp.

Die resolusie is eenparig AANVAAR .

23. Mnr. Theo de Jager, Vise-president, Agri SA
Die voorsitter het mnr. De Jager aan die kongres voorgestel.

Mnr. De Jager het die ooreenstemming tussen die sprokies Rooikappie en die Drie Varkies gebruik en gesê boere moet self besluit hoe hulle verhale moet eindig. Die enigste oplossing tot probleme is betrokkenheid. Hy het boere aangemoedig om dit sterk te oorweeg om ‘n netwerk daar te stel om boere te beskerm en boere moet óf deel van die netwerk wees óf glad nie. KZN het goeie leiers en hy beny hulle daarvoor het hy gesê.

Die voorsitter het mnr. De Jager vir sy woorde en vir sy aanwesigheid by die kongres bedank.

24. Afsluiting
Mnr. Barnsley het aangekondig dat hy vir die laaste keer as president sal dien. Die organisasie is sterk en groei steeds. Kwanalu weet wat hulle doen en hy het lede aangemoedig om te probeer om meelopers uit te skakel. Baie werk is gedoen om waarde aan die organisasie toe te voeg.

Hy het die afgevaardigdes, sprekers, personeel, media, vertalers en borge bedank en een en elkeen bedank vir hulle deelname.

Mnr. Robinson het die voorsitter bedank vir die diens wat hy aan die boere van KZN lewer en gesê die tyd wat hy aan Kwanalu bestee, word opreg deur die boere waardeer. Hy het mnr. Freese geluk gewens met sy verkiesing as vise-president. Hy het die Kongres met gebed afgesluit.

KWANALU
Posbus 100123
3209 SCOTTSVILLE

Tel: 033-342 9393
Faks: 033-345 7141
e-pos: director@kwanalu.co.za
18 September 2009

NÁ-KONGRES-NOTA

Die verkiesing van die bestuurskomitee het by die raadsvergadering ná die Kongres geskied. Die volgende persone is verkies om in Manco te dien saam met die president en die vise-presidente:-

Mnr. Christopher Hadebe
Mnr. Dougal MacLean
Me. Queen Ngwenya
Mnr. Scot Scott

Search Website

Phone: +27 33 3429393
Fax: +27 33 3457141
Kwazulu-Natal Agricultural Union Blog Kwanalu Blog Kwanalu Blog
Kwazulu-Natal Agricultural Union Blog Update Us Kwanalu Blog
Help keep us updated about activities and issues in your area. Click here