fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Beurtkrag: Suid-Afrika se elektrisiteitsektor moet dringend hervorm word | Load shedding: South Africa needs urgent implementation of electricity sector reforms

English to follow:

18 Oktober 2019

Agri SA is baie bekommerd oor die negatiewe impak wat beurtkrag op die primêre landbousektor, die voedselwaardeketting en die Suid-Afrikaanse ekonomie kan hê.

“Eskom se implementering van fase 2-beurtkrag sedert Woensdag het die Suid-Afrikaanse ekonomie onkant gevang,” sê Nicol Jansen, Agri SA Voorsitter van die Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie en Handel. “Vroeëre waarskuwings kon ’n groot verskil gemaak het vir boere en besighede omdat hulle hul beplanning daarvolgens sou kon doen.”

Beurtkrag het ’n impak op besproeiingsafhanklike en energie-intensiewe bedrywe soos tuinbou, suiwel, pluimvee en agro-prosessering. Besproeiing, skedulering van besproeiing, die aanwending van kunsmis, verwerking en verskeping word alles nadelig deur onbeplande kragonderbrekings beïnvloed. Meer as 25% van die land se voedsel word deur besproeiingsafhanklike en energie-intensiewe bedrywe geproduseer.

“Die las van beurtkrag is onaanvaarbaar. Ons het ’n ekonomie nodig wat groei en wat alle Suid-Afrikaners kan ophef. Die onbetroubaarheid van kragvoorsiening is ’n enorme struikelblok vir ons ekonomie en die vooruitsigte vir ekonomiese groei. Tesame met stygende elektrisiteitstariewe, het beurtkrag ’n ontwrigtende invloed op besigheidsbedrywighede en gaan gepaard met direkte sowel as indirekte koste.”

Terwyl die kabinet se onlangse goedkeuring van die Geïntegreerde Hulpbronplan (IRP2019) ’n stap in die regte rigting is, is meer dringende regeringsoptrede nodig om die elektrisiteitskrisis aan te spreek. Dit sluit in, maar is nie beperk tot die volgende nie:

  • Die aanstelling van ’n Eskom-HUB met bewese leierskapsvermoë;
  • Herstrukturering van Eskom, met ’n holistiese hersiening van die energiesektor en die kragvoorsieningsbedryf;
  • Bestuur toekomstige elektrisiteitstariewe op ’n deursigtige en voorspelbare wyse;
  • Besliste optrede ten opsigte van skuldverligting en die herfinansieringsmeganisme;
  • Moedig breër privaatsektor-deelname aan, byvoorbeeld kleinskaalse kragprojekte (SSEG’s) in die landbou en skakel administratiewe rompslomp uit.

 In die kort-termyn sal Eskom meer bedagsaam teenoor sy kliënte moet wees deur hul vroegtydig oor kragonderbrekings in te lig.

 Navrae

Nicol Jansen

Agri SA Voorsitter: Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie en Handel

(S) 082 948 2629

Dr Requier Wait

Agri SA Hoof: Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie en Handel

(S) 073 304 0932

****************************************

18 October 2019

Agri SA is deeply concerned by the negative impact that load shedding can have on the primary agricultural sector, the food value chain and the South African economy.

“Eskom has implemented Stage 2 load shedding from Wednesday, catching the South African economy off guard,” says Nicol Jansen, Agri SA Chairman: Economics and Trade Centre of Excellence. “More advanced warning could have made a big difference for farmers and businesses to adjust their planning accordingly.”

 Load shedding has an impact on irrigation-reliant and energy-intensive industries like the horticulture, dairy, poultry, grains and agro-processing industry. Irrigation, irrigation scheduling, the application of fertilizer, processing and shipment are all negatively affected by the unplanned load shedding disruptions. Over 25% of the country’s food is produced by irrigation-reliant and energy-intensive industries.

“The burden of load shedding is unacceptable. We need our economy to grow and uplift all South Africans. The unreliability of electricity supply is a major constraint on our economy and the outlook for economic growth. In addition to rising electricity tariffs, the occurrence of load shedding disrupts business activity and is accompanied by direct and indirect costs.”

Whilst the cabinet’s recent approval of the Integrated Resource Plan (IRP) 2019 is a step in the right direction, more urgent government actions are needed to mitigate the electricity sector crisis. These include (but not limited to):

  • The appointment of an Eskom CEO with proven leadership capability;
  • Restructure Eskom, considering a holistic review of the energy sector and the electricity supply industry;
  • Manage future electricity tariffs in a transparent and predictable manner;
  • Take decisive action on debt relief and the refinancing mechanism;
  • Encourage broader private sector participation, for example small-scale embedded generators (SSEGs) in agriculture, eliminating administrative constraints.

 In the short-run, Eskom will have to give more consideration to its customers, giving advanced warning of load shedding disruptions.

 Enquiries

Nicol Jansen

Agri SA Chairman: Economics and Trade Centre of Excellence

(C) 082 948 2629

Dr. Requier Wait

Agri SA Head: Economics and Trade Centre of Excellence

(C) 073 304 0932