fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA trots op sy Jongboer van die Jaar | Agri SA is proud of its Young Farmer of the Year

English to follow:

8 November 2019

Agri SA wens graag vir Johan van der Schyff geluk met sy aanwysing gisteraand as die Toyota SA/Agri SA Jongboer van die Jaar vir 2019. Hy is ‘n eierprodusent van die Plettenbergbaai-omgewing en produseer nagenoeg 1 miljoen dosyn eiers per maand en voer uit so ver as Angola en Namibië.

In sy inskrywing sê Johan dat sy prioriteit is om slimmer en meer doeltreffend te boer – nie noodwendig groter nie. Sy doel is om die voorkeur eierverskaffer in die Wes- en Oos-Kaap te wees.

Sewis van der Horst, ‘n appel-, peer- en nektarien produsent van die Villiersdorp-omgewing was die New Harvest kompetisie se wenner van 2019. As ‘n seun van ‘n plaaswerker is hy vandag ‘n boer in eie reg en uitvoerder van gehalte vrugte na die buiteland. Agri SA wens Sewis ook geluk met hierdie besondere prestasie.

“Die finaliste in die Jongboer- en New Harvest kompetisie is soos die Springbokke van landbou,” sê Christo van der Rheede, Agri SA se Adjunk-uitvoerende Direkteur. “Elkeen van hulle het ‘n doelgerigte visie wat hulle nastreef en hulle haal nooit hul oog van die einddoel af nie. Daarom is hulle so suksesvol in dit wat hulle doen.”

Agri SA erken graag die rol wat jongboere as dinamiese sakemense in die landbou vervul. Die jongboere het reeds bewys dat hulle uitdagings te bowe kan kom en tegnologie kan aanwend in hulle produksieprosesse waardeur produksie-uitsette verhoog kan word.

Toyota SA is al vir jare lank ’n trotse vennoot in die kompetisie.

“Toyota SA se belegging in die kompetisie is nie net ‘n belegging in die lewens van die jongboere nie, maar ook in die van die sektor. Ons jongboer finaliste is die ideale rolmodelle en dien as inspirasie vir jongmense wat tot die sektor wil toetree.” 

Agri SA is trots op al die finaliste in die Jongboer- en New Harvest kompetisie en hoop om ’n lang pad saam met elk te stap.

*** Foto’s is beskikbaar op versoek.

Navrae:

Christo van der Rheede

Agri SA Adjunk-uitvoerende Direkteur

(S) 083 380 3492

Kobus Visser

Agri SA Direkteur: Landelike Veiligheid & Provinsiale Sake

(S) 082 388 0010

**********************************

 Agri SA congratulated Johan van der Schyff who last night was named Toyota SA/Agri SA’s Young Farmer of the Year for 2019. An egg producer from the Plettenberg Bay area, Johan produces approximately 1 million dozen eggs per month, also for exporting as far as Angola and Namibia.

On his entry form, Johan said his priority was to farm smarter and more effectively – not necessarily bigger. His objective is to be the preferred egg supplier in the Western and Eastern Cape.

Sewis van der Horst, an apple, pear and nectarine producer from the Villiersdorp area, was named the New Harvest competition winner for 2019.  As the son of a farm worker, he is today a farmer in own right and exporter of quality fruit. Agri SA congratulates Sewis on this exceptional achievement.

“The finalists in the Young Farmer and New Harvest competition are like the Springboks of agriculture,” says Christo van der Rheede, Agri SA’s Deputy Executive Director. “Everyone of them has a special vision that they strive for and they never lose sight of their end goal. That’s why they are so successful in what they do.”

Agri SA recognises the role that young farmers play as dynamic business people in agriculture. The young farmers have already shown that they can overcome challenges and can use technology in their production process to enhance their outputs.

Toyota SA has for many years been a proud partner in this competition.

“Toyota SA’s investment is not merely an investment in the lives of young farmers but also an investment in the sector. Our young farmer finalists are the ideal role models and serve as inspiration for young people to enter the industry.”

Agri SA is proud of all the finalists in the Young Farmer and New Harvest competition and hopes to walk a distance with each one of them.

***Photo’s available on request.

Enquiries:

Christo van der Rheede

Agri SA: Deputy Executive Director

(M) 083 380 3492

Kobus Visser

Agri SA Director: Rural Safety & Provincial Affairs

(M) 082 388 0010