fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA Commodity Chamber and DAFF cooperate to lift ban on wool and animal exports to China | Agri SA Bedryfskamer en DLBV werk saam om verbod op wol en diereproduk uitvoere na Sjina te lig

Afrikaans volg..

13 May 2019

Agri SA would like to congratulate the Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) on coordinating South Africa’s response to the ban on export of wool and animal skins to China. South Africa exports billions of rands’ worth of wool and animal skins to China each year; the ban placed enormous financial burden on the livestock sector.

The Foot and Mouth Disease (FMD) outbreak in January 2019 resulted in the suspension of South Africa’s FMD status and a subsequent ban on wool and animal skin exports to China. Agri SA together with its affiliates and DAFF have since been engaging with the Chinese authorities to show that South Africa’s wool and skin exports are safe for export. Following these efforts, the Chinese authorities announced the lifting of the ban last week.

“DAFF managed to swiftly form a partnership with several captains of industry in the livestock sector,” said Dr Pieter Prinsloo, Chairman of the Agri SA’s Commodity Chamber. “The FMD steering committee managed to contain the disease and established plans to improve biosecurity practices in hot spots. We would like to congratulate both Dr Botlhe Modisane, the Chief Director of Animal Production and Health in DAFF and Dr Pieter Vervoort head of the National Animal Health Forum (NAHF) for the leadership role they played.”

Agri SA together with representatives from the South African Feedlot Association (SAFA), The Skin, Hide and Leather Council (SHALC), Cape Wool and the National Wool Growers Association (NWGA), met with Deputy Minister Sifiso Buthelezi and Director General Mike Mlengana to discuss the status of wool and animal exports to China.

“Although we are still in the process of regaining our FMD-free status, we celebrate the success of this private public partnership,” said Jolanda Andrag, Head of the Agri SA’s Commodity Chamber.

Agri SA will continue to work closely with DAFF and the relevant industry players on this matter.

Enquiries:

Dr Pieter Prinsloo

Agri SA Commodity Chamber Chairman

(S) 072 430 9474

Jolanda Andrag

Agri SA Head: Commodity Chamber

(S) 082 457 9937

**************************************

13 Mei 2019

Agri SA wil graag die Department van Landbou, Bosbou en Vissery (DLBV) gelukwens in sy koordineering van Suid Afrika se reaksie op die verbod op wol en dierevel-uitvoere na Sjina. Suid Afrika voer miljarde rande se wol en dierevelle na Sjina elke jaar; hierdie verbod het enorme finansiële druk op die sektor geplaas.

Die Bek-en-Klouseer aanmelding in Januarie 2019 het tot die opskorting van Suid Afrika se bek-en klouseer-vrye status gelei en tot die daaropvolgende verbod op wol en dierevel-uitvoere na Sjina. Agri SA tesame met sy lede en industrie rolspelers en die DLBV het sedertien met die Sjinese owerhede geraadpleeg om te wys dat Suid Afrika se wol en vel-produkte wel veilig is vir uitvoer. Na hierdie aktiwiteite het Sjinese owerhede die opskorting van die verbod verlede week aangekondig.

“DLBV het vinnig met verskeie industrie-leiers in diereproduksie in venootskap getree,” sê Dr Pieter Prinsloo, Voorsitter van Agri SA se Bedryfskamer. “Die bek-en klouseer bestuurskomitee het die krisis bestuur en planne beraam om bio-sekuriteit in gevaarsones te verbeter. Ons wil graag beide Dr Botlhe Modisane, Hoofdirekteur van Diereproduksie en Gesondheid in die DLBV en Dr Pieter Vervoort, hoof van die Nasionale Dieregesondheid-Forum (NAHF) gelukwens op die leierskaprol wat albei gespeel het.”

Agri SA tesame met verteenwoordigers van die Suid Afrikaanse Voerkraalvereniging (SAVV), Die Vel, Huid en Leer Raad (SHALC), Kaap Wol en die Nasionale Wolkwekers Vereniging (NWKV), het met die Adjunk-Minister Sifiso Buthelezi en die Direkteur Generaal Mike Mlengana die status van wol- en diere-uitvoere na Sjina bespreek.

“Hoewel ons steeds in proses is om ons bek- en klouseer-vrye status terug te wen, kan ons die sukses van hierdie vennootskap vier,” sê Jolanda Andrag, Hoof van Agri SA se Bedryfskamer.

Agri SA sal voortgaan om nou saammet DLBV en relevante industrie-spelers op hierde aangeleentheid saam te werk.

Navrae:

Dr Pieter Prinsloo

Agri SA Bedryfskamer Voorsitter

(S) 072 430 9474

Jolanda Andrag

Agri SA Hoof: Bedryfskamer

(S) 082 457 9937