fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA betreur die dood van ‘n opregte en passievolle landbouleier, Dr Vuyo Mahlati | Agri SA mourns the death of an authentic and passionate agricultural leader, Dr Vuyo Mahlati

13 Oktober 2020

English to follow:

Agri SA het met groot hartseer verneem van dr Vuyo Mahlati, president van AFASA (African Farmers Association of South Africa) se afsterwe. Dr Mahlati was ‘n inspirerende en visioenêre voorvegter vir landbou-ontwikkeling.

As boer in die Oos-Kaap, het sy ‘n diep begrip gehad van die dinamika wat aan die bedryf gestalte gee.

Sy het voortdurend oplossings probeer vind om die struikelblokke wat boere en landelike gemeenskappe ervaar aan te spreek en het gepleit vir erkenning vir die rol wat opkomende boere in die landbouwaardeketting speel.

As kollega in georganiseerde landbou, het sy volhard ten tye van teëspoed en leiding gebied met grasie en empatie.

“Agri SA betuig hiermee sy meegevoel met die Mahlati-gesin en die breër landbougemeenskap. Almal wat saam met haar gewerk het kan getuig van die waarde wat sy vir die bedryf ontsluit het,” aldus Pierre Vercueil, Agri SA President.

“Dr Mahlati was ‘n pionier wat boere se belange sentraal tot landbou-ontwikkeling gestel het,” sê Agri SA se Uitvoerende Direkteur, Christo van der Rheede.

Die landbou het voorwaar een van sy beste leiers verloor – ‘n onvervangbare vrou en mentor.

Navrae:

Pierre Vercueil

Agri SA President

Christo van der Rheede

Agri SA Uitvoerende Direkteur

*********************************************

Agri SA notes the sad passing of Dr. Vuyo Mahlati, the President of the African Farmers Association of South Africa (AFASA). Dr. Mahlati was an inspirational and visionary advocate for agricultural development.

As a farmer, from the Eastern Cape, she had a deep understanding of dynamics shaping the industry.

She always sought to find solutions to overcome hurdles faced by farmers and rural communities and lobbied for the acknowledgement of emerging farmers and the role that they play in the agricultural value chain.

As a colleague in organised agriculture she never waivered in the face of adversity and led with true grace and empathy.

“Agri SA wishes to extend our condolences to the Mahlati family and the broader agricultural community. Everyone who has worked with her can attest to the value that she unlocked for the industry,” said Agri SA president, Pierre Vercueil.

“Dr Mahlati was a pioneer and positioned farmers’ interests at the centre of agricultural development,” said Agri SA executive director, Christo van der Rheede.

Agriculture has truly lost one of its best leaders – an irreplaceable woman and mentor.

Enquires:

Pierre Vercueil

Agri SA President

Christo van der Rheede

Agri SA Executive Director