fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Nasionale Raad van Provinsies aangemoedig om Onteieningswetsontwerp risiko vir voedselsekerheid te heroorweeg | National Council of Provinces urged to reconsider risk to food security posed by the Expropriation Bill

English to follow:

6 Maart 2023

Agri SA het kommentaar op die Onteieningswetsontwerp by die Nasionale Raad van Provinsies (NRP) ingedien. Die voorlegging dui veral op die potensieel katastrofiese uitwerking van die wetsontwerp op die landbousektor en die land se voedselsekerheid indien dit deur die Parlement aanvaar word.

Die voorlegging volg op die aanvaarding van die Wetsontwerp in die Nasionale Vergadering, waarna dit na die NRP verwys is. Indien die NRP die wetsontwerp goedkeur, sal dit aan die president gestuur word vir bekragtiging, waarna dit wet in Suid-Afrika sal word.

Agri SA het in sy voorlegging duidelik uitgespel watter nadelige gevolge die wetsontwerp op die landbousektor en groter ekonomie sal hê. Agri SA is veral bekommerd oor die definisie van onteiening, asook artikel 12 wat handel oor vergoeding vir onteiening en spesifiek artikels 12(3) en 12(4) van die wetsontwerp. Die verskraling van eiendomsreg sal dit uiters moeilik maak om kapitaalbeleggings te lok vir boere in ’n sikliese sektor wat staatmaak op eiendomsreg om toegang tot bedryfskapitaal te verkry.

Hierdie ondermyning van die lewensvatbaarheid van gevestigde, opkomende en nuwe produsente kan lei tot ’n katastrofiese ineenstorting van die land se voedselsekerheid. Voedselproduksie in Suid-Afrika word reeds wesentlik bedreig as gevolg van beduidende inflasionêre druk, beurtkrag en verswakkende infrastruktuur. Hierdie uitdagings word vererger deur omgewingsverskynsels, insluitend oorstromings, droogtes en sprinkaanuitbrake.

Buiten voedselsekerheid, sal die wetsontwerp ook die doelwit om transformasie in die landbousektor te bewerkstellig, ondermyn. Sonder grondwetlik beskermde eiendomsreg sal minder opkomende boere toegang hê tot die kapitaal wat nodig is om volhoubare boerderybedrywighede te bou. Gevestigde asook nuwe toetreders in die landbou sektor sal uitgelewer wees aan ’n reg in die wet wat enige oomblik van hulle weggeneem kan word.

Die ekonomiese gevolge van die wetsontwerp strek ook veel verder as die landbousektor. Met ’n afname in voedselproduksie, sal die behoefte aan verhoogde voedselinvoer tot nadeel van Suid-Afrika se handelsbalans geskied. Die gevolglike netto uitvloei van geld uit die plaaslike ekonomie sal minder inkomste vir die fiskus beteken, wat dan sal lei tot ’n afname in broodnodige hulpbronne om die infrastruktuur en instellings te herbou, en om dienslewering aan die armstes in Suid-Afrika te verbeter.

Benewens die praktiese en ekonomiese implikasies, is die wetsontwerp ook gebrekkig met verwysing na die Suid-Afrikaanse Grondwet en uit pas met grondwetlike demokrasieë wêreldwyd. Die verskraling van eiendomsreg het ernstige gevolge, soos grafies geïllustreer in die vernietiging van die ekonomieë van Zimbabwe en Venezuela.

Die moontlike gevolge van die aanvaarding van die Onteieningswetsontwerp is skrikwekkend. Die land se voedselsekerheid en die lewensvatbaarheid van die arbeidsintensiewe landbousektor in Suid-Afrika is in die weegskaal. Eiendomsregte vorm die hoeksteen van ekonomiese ontwikkeling, en Agri SA sal elke hulpmiddel tot sy beskikking aanwend om die beskerming daarvan ingevolge die Grondwet van Suid-Afrika te verseker. Ons vertrou dat die land se verteenwoordigers in die NRP gehoor sal gee aan ’n kritieke waarskuwing, en dat die regering hierdie vernietigende wetgewende eksperiment sal heroorweeg.

 Medianavrae:

Andrea Campher

Risiko- en rampbestuurder

Willem De Chavonnes Vrugt

Voorsitter: Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Grondsake

*************************

6 March 2023

Agri SA has submitted its comments on the Expropriation Bill to the National Council of Provinces (NCOP). The submission clearly signifies the potentially catastrophic impact of the bill on the agricultural sector and the country’s food security if passed by Parliament.

The submission follows the passage of the Bill in the National Assembly, whereafter it was referred to the NCOP. Should the NCOP approve the bill, it will then be sent to the President for assent, whereupon it will become law in South Africa.

In its submission, Agri SA has made clear what detrimental impact the bill will have on the agricultural sector and greater economy. Agri SA is particularly concerned about the definition of expropriation as well as section 12, which deals with compensation for expropriation and specifically sections 12(3) and 12(4) of the bill. The weakening of property rights will make capital raising exceedingly difficult for farmers in a cyclical sector that depends on the ability to leverage property rights to access operating capital.

This undermining of the viability of both established, emerging and new producers could lead to a catastrophic collapse of the country’s food security. South Africa already faces substantial threats to food production in the form of significant inflationary pressures, loadshedding, and deteriorating infrastructure. These challenges have been exacerbated by environmental phenomena including flooding, droughts and locust infestations.

Beyond food security, the Bill will also undermine the very objective it seeks to achieve: the transformation of the agricultural sector. Without constitutionally protected property rights, fewer emerging farmers will be able to access the capital needed to build sustainable farming operations. Established as well as new entrants into the agriculture sector will have to contend with a right in law that could at any moment be taken away from them.

The economic consequences of the Bill also extend far beyond the agricultural sector. With reduced food production will come the need for increased food imports to the detriment of our national balance of trade. The resulting net outflow of money from the local economy will be less revenue for the fiscus, leading to the diminution of desperately needed resources to rebuild the infrastructure and institutions, and to improve service delivery to the poorest in South Africa.

In addition to the practical and economic implications, the bill is further defective with reference to the South African Constitution and out of step with constitutional democracies globally. The watering down of property rights has dire consequences, as has been so graphically illustrated in the destruction of the Zimbabwean and Venezuelan economies.

The potential ramifications of passing the Expropriation Bill are daunting. The country’s food security and the viability of the labour-intensive agricultural sector in South Africa hang in the balance. Property rights are the cornerstone of economic development and Agri SA will use every tool at its disposal to ensure their continued protection under the Constitution of South Africa. We trust the country’s representatives in the NCOP will heed this critical warning, and that government will reconsider this destructive legislative experiment.

Media enquiries:

Andrea Campher

Risk and disaster manager

Willem De Chavonnes Vrugt

Chair: Agri SA Centre of Excellence: Land