fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Mandela-dag: Agri SA en OneFarm Share in vennootskap om 40 miljoen etes in 2022 te voorsien | Mandela Day: Agri SA and OneFarm Share partner to support the 2022 platform target of distributing 40 million meals

English to follow:

15 Julie 2022

Terwyl Suid-Afrikaners Mandela-dag vier op Maandag, 18 Julie 2022, is Agri SA en OneFarm Share opgewonde om aan te kondig dat hulle ’n vennootskap aangegaan het om Suid-Afrikaners wat kwesbaar is vir voedselsekerheid by the staan. Met hierdie vennootskap wil Agri SA vir OneFarm Share help om hul teiken vir die verspreiding van meer as 40 miljoen etes aan 1,2 miljoen Suid-Afrikaners in 2022 te bereik.

OneFarm Share is deur Standard Bank in vennootskap met Agri-FinTech HelloChoice geskep as ‘n reaksie op deurdringende voedselonsekerheid en die oormaat vars produkte wat uit die pandemie voortgespruit het. Dit is ’n platform vir hongerverligting en voedselsekerheid wat boere se oortollige produkte digitaal by geregistreerde begunstigde organisasies pas via sleutelverspreidingsvennote soos FoodForward SA en SA Harvest. Saam bied hulle ‘n maklike, veilige en deursigtige manier om noodsaaklike voedsel direk na kwesbare gemeenskappe te kanaliseer.

Die vennootskap met Agri SA bevestig die organisasies se gedeelde verbintenis tot vermindering van voedselgebrek in Suid-Afrika. Agri SA se lede, via die Agri SA Ramphulpstigting, sal produkte voorsien wat deur OneFarm Share versprei sal word deur middel van sy baanbrekersplatform HelloChoice.

“Die voedselskenking en -reddingsvennootskap tussen OneFarm Share en Agri SA maak soveel sin. Dit kombineer OneFarm Share se aanlynkoördinering- en voedselverspreidingsvermoë met die trefwydte en impak van Agri SA se Ramphulpstigting om dit makliker te maak vir boere om ‘n verskil te maak. Die OneFarm Share-platform verskaf ‘n maklike, veilige en deursigtige manier om noodsaaklike voedsel direk te kanaliseer na diegene wat dit nodig het,” sê Grant Jacobs, uitvoerende hoof en mede-stigter van HelloChoice, wat die platform in vennootskap met Standard Bank bestuur.

Sedert sy ontstaan het die OneFarm Share-platform meer as 9 500 ton voedsel aan meer as 1 miljoen mense versprei. Vanjaar het die veldtog ten doel dat 10 000 ton voedsel meer as 1,2 miljoen mense bereik – dit is meer as 40 miljoen etes.

“Vanjaar se tema vir Mandela-dag is toepaslik: “Doen wat jy kan met wat jy het, waar jy is”. Dit beklemtoon die dilemma van voedselonsekerheid en klimaatsverandering. Boere verstaan beter as enigiemand anders die geweldige kostedruk wat SuidAfrikaners in die gesig staar. Dit is waarom Agri SA ‘n vennootskap met OneFarm Share aangegaan het om te verseker dat ons die mees kwesbare lede van ons samelewing in hierdie moeilike tye kan help,” sê Andrea Campher, Agri SA se risikoen rampbestuurder.

Navrae

Andrea Campher

Risiko- en rampbestuurder

Carly Kent CMO

OneFarmShare www.onefarmshare.co.za

*****************************

As South Africans celebrate Mandela Day on Monday, 18 July 2022, Agri SA and OneFarm Share are pleased to announce a partnership to help assist South Africans vulnerable to food insecurity. Through this partnership, Agri SA will help OneFarm Share to reach their target of distributing more than 40 million meals to 1.2 million South Africans in 2022.

OneFarm Share was created by Standard Bank in partnership with Agri-FinTech HelloChoice as a response to pervasive food insecurity and the excess fresh produce that resulted from the pandemic. It is a hunger relief and food security platform that digitally matches farmers’ excess produce to registered beneficiary organisations via key distribution partners such as FoodForward SA and SA Harvest. Together, they provide an easy, secure and transparent way to channel essential food directly to vulnerable communities.

The partnership with Agri SA demonstrates the organisations’ shared commitment to reducing food insecurity in South Africa. Agri SA’s members, through the Agri SA Disaster Relief Foundation, will provide produce that OneFarm Share will distribute through its pioneering HelloChoice digital platform.

“The food donation and rescue partnership between OneFarm Share and Agri SA makes so much sense. It combines OneFarm Share’s online coordination and food distribution capability with the reach and impact of Agri SA Disaster Relief Foundation, to make it easier for farmers to make a difference. The OneFarm Share platform provides an easy, secure and transparent way to channel essential food directly to those who need it, says Grant Jacobs CEO and Co-Founder at HelloChoice.

Since inception, OneFarm Share’s platform has distributed more than 9,500 tons of food to more than 1 million people. This year, the campaign aims to surpass 10,000 tons of food to more than 1.2 million people – more than 40 million meals.

“It is appropriate that the theme this Mandela Day is “Do what you can, with what you have, where you are”, highlighting the plight of food security and climate change. Farmers understand better than anyone the immense cost pressures that South African consumers face. That is why Agri SA has partnered with OneFarm Share to ensure that we help the most vulnerable members of our society at this difficult economic time,” says Andrea Campher, Agri SA’s Risk and Disaster Manager.

Media Enquiries

Andrea Campher

AgriSA – Risk and Disaster Manager

Carly Kent C

MO – HelloChoice On behalf of OneFarm Share

www.onefarmshare.co.za