fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Landbousektor en academia vat hande / Agricultural sector and academia join hands

English to follow:

12 September 2019

Agri SA en die Universiteit Stellenbosch (US) se Fakulteit AgriWetenskappe het ʼn kollokwium gehou om belangrike gesprekke tussen landbou-rolspelers, akademici en navorsingsinstansies te fasiliteer. Meer as 70 landbouleiers en navorsers het deelgeneem. Dié geleentheid is deel van Agri SA se volgehoue strategiese fokus om samewerking tussen landbou-fakulteite en die industrie te versterk.

“Die kollokwium het ’n platform gebied vir die kweek van wedersydse begrip vir die uitdagings en verwagtinge van industriespelers” sê Dr Pieter Prinsloo, Voorsitter van die Agri SA Bedryfskamer. “Die navorsingslandskap is nie ten volle belyn nie en landbou-fakulteite sowel as die Landbou Navorsingsraad (LNR) het beperkte hulpbronne tot hulle beskikking.”

“Samewerking is van kardinale belang,” sê Professor Danie Brink, dekaan van die US se Fakulteit Agri-Wetenskappe. “Die sektor is afhanklik van die kennis en navorsing by die akademiese instansies, en dié instansies is afhanklik van die sektor om relevant en volhoubaar te wees.”

Agri SA sal voortgaan om ’n koördinerende rol te speel om verhoudings tussen die kern rolspelers en die akademie uit te bou.

Navrae:

Dr. Pieter Prinsloo

Agri SA Voorsitter van Bedryfskamer

(S) 072 430 9474

Prof. Danie Brink

Universiteit Stellenbosch: Dekaan van Fakulteit van Agri Wetenskappe

(S) 082 554 1114

************************************************

Agri SA and Stellenbosch University’s (SU) Faculty of AgriSciences hosted a colloquium to facilitate important discussions among agricultural role players, academics and research institutions. More than 70 agriculture-leaders and researchers took part. This event forms part of Agri SA’s sustained strategic focus on strengthening cooperation between agriculture faculties and the industry

“The colloquium offers a platform for cultivating mutual understanding of challenges and expectations in the industry,” said Dr Pieter Prinsloo, chair of the Agri SA Commodity Chamber. “The research landscape is divided and the faculties of agriculture as well as the Agricultural Research Council (ARC) have limited resources to their disposal.”

“Cooperation is critical,” said Professor Danie Brink, dean of the SU Faculty of AgriSciences. “The sector is dependent on the knowledge of and research conducted by academic institutions, while these institutions rely on the sector to remain sustainable and relevant.”

Agri SA will continue to play a coordinating role in building relationships between core role players and academia.

Enquiries:

Dr Pieter Prinsloo

Chair of the Agri SA Commodity Chamber

(C) 072 430 9474

Prof. Danie Brink

Stellenbosch University: Dean of Faculty of AgriSciences.

(C) 082 554 1114