fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Grondverskuiwende vennootskap tussen Agri SA en Fidelity ADT om plaasgeweld en landboumisdaad te verminder / Ground-breaking partnership between Agri SA and Fidelity ADT to reduce farm violence and agricultural crime .

23 April 2019

English to follow…

Agri SA het ‘n vennootskap met Fidelity ADT, ‘n filiaal van die Fidelity-dienstegroep, aangegaan om ‘n reeks dienste en produkte aan sy lede en die landelike gemeenskap te bied in ‘n poging om die hoë vlakke van plaasaanvalle en verwante landboumisdaad aan te spreek.

Volgens Agri SA, het plaasaanvalle in 2017/2018 toegeneem tot onaanvaarbare vlakke, terwyl aangemelde veediefstalsake ook met ‘n verdere 7,2% toegeneem het. Sewe uit 10 boerdery-eenhede het een of ander vorm van misdaad ervaar, terwyl 37,2% van boere deurgeloop het onder diefstal van infrastruktuur. Die totale landbouverwante misdaadskoste beloop R7,7 miljard, wat daarop dui dat die boerderygemeenskap in Suid-Afrika herhaaldelik slagoffers van verskeie misdade is. Die erns van hierdie geweldsmisdade teen die boerderygemeenskap het Agri SA genoop om dringend geleenthede te ondersoek om die veiligheid van die boerderygemeenskap te verbeter.

“Die probleem van plaasveiligheid is te groot vir ‘n enkele organisasie, gemeenskap of selfs owerheidstrukture om te hanteer,” sê Tommie Esterhuyse, voorsitter van Agri SA se Sentrum vir Uitnemendheid: Landelike Veiligheid. “Die realiteit is dat geweldsmisdaad in ons landelike boerderygebiede nie slegs die gemeenskap raak nie maar ook ‘n negatiewe impak op voedselproduksie, nasionale stabiliteit en die ekonomie van die land het. Om hierdie rede bly die veiligheid van die boerderygemeenskap een van die uitdagings wat alle boere oor Suid-Afrika heen moet aanspreek.”

Hierdie vennootskap bied ‘n opwindende geleentheid vir Fidelity ADT om, danksy die aansienlike ondersteuningstruktuur van die Fidelity-dienstegroep, ‘n magdom ervaring en sekuriteitskennis aan Agri SA en landelike kliënt beskikbaar te stel deur die lewering van ‘n ver meer geïntegreerde en robuuste veiligheids- en sekuriteitsdiens aan boeregemeenskappe. Hierdie dienste is ook beskikbaar aan ander Agri SA-lede, soos korporatiewe lede en landboubesighede.

“Bekostigbare maar tóg voordelige veiligheidsoplossings via Agri SA is uiters noodsaaklik vir kwesbare boerdery- en landelike gemeenskappe,” sê Wahl Bartmann, HUB van die Fidelity-dienstegroep, die voorste verskaffer van geïntegreerde veiligheidsoplossings in Suider-Afrika. “Ons sal ‘n gesentraliseerde inligtings-hub kan bied om misdaadondersoeke en arrestasies te voorspel en te fasiliteer. Ons sal ook nou saamwerk met verskeie plaaswagte, plaaslike veiligheidsmaatskappye en boereverenigings om hul vaardighede op te skerp en hulle te bemagtig met waardevolle insigte rondom aspekte soos burgerlike inhegtenisname, aanmelding van verdagte gedrag, grondbesettings, nywerheidsonrus, veediefstal, opleiding in verskeie veiligheidsaspekte, ensovoorts. Hierdie is ‘n uiters aktuele aangeleentheid wat boere in die gebied raak.”

Die vennootskap bied ‘n geleentheid vir ‘n enkele toegangspunt vir landboubesighede en plaaslike veiligheidsmaatskappye om sekuriteitsprodukte en -dienste te bekom teen ‘n meer bekostigbare en volhoubare prys-struktuur. Fidelity ADT sal geïntegreerde stelsels aanbied, met inbegrip van RFID (Radio Frequency Identification) -kodering en CCTV, wat Termiese, Optiese, beide IP en Analoog, LPR- en ANPR-kameras insluit, asook brandbeheeroplossings, toegangsbeheer, moniteringsdienste, beheerkamer-fasiliteite en wagdienste, wat geïntegreer kan word om ‘n volledige pasgemaakte en bestuurde risiko-oplossing te verseker.

“Ons glo dat die vennootskap ‘n groot bydrae sal lewer om ‘n veilige landelike omgewing daar te stel en sodoende voedselsekerheid en maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling te ondersteun en te reageer op die veiligheidsbehoeftes van landelike gemeenskappe. Hierdie is ook die oogmerke van die Landelike Beveiligingstrategie soos ontwikkel deur die polisie met behulp van Agri SA,” aldus Esterhuyse.

Die vennootskap het op 1 Februarie 2019 in werking getree en word tans uitgerol na Agri SA se provinsiale organisasies soos Agri Noord-Kaap en Vrystaat Landbou. Die ooreenkoms tussen die twee organisasies is vandag in Centurion onderteken.

Navrae:

Tommie Esterhuyse

Agri SA Voorsitter van die Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid

(S) 082 782 0668

Kobus Visser

Agri SA Beleidshoof van Sentrum van Uitnemendheid:  Landelike Veiligheid

(S)082 388 0010

Vir medianavrae, kontak jacqui@findleypr.co.za of 011 463 6372.

 

***********************************

Ground-breaking partnership between Agri SA and Fidelity ADT to reduce farm violence and agricultural crime 

Agri SA has partnered with Fidelity ADT, a subsidiary of the Fidelity Services Group, to offer a range of services and products to its members and the rural community in an attempt to curb the unacceptably high number of farm attacks and related agricultural crime.

According to Agri SA, farm attacks in 2017/2018 had increased to concerning levels while reported stock theft cases also grew by a further 7,2 %. Seven out of 10 farming units experienced one or other form of crime and 37,2% of farmers experienced theft of infrastructure. A total overall agricultural crime related cost of R7,7 billion shows that the farming community in South Africa are repeated victims of various crimes. The seriousness of these acts of violence against the farming community has led Agri SA to investigate opportunities to urgently improve safety in the farming community.

“Farm safety is much bigger than a single organisation, a community or even structures of authority,” says Tommie Esterhuyse, Chairperson of Agri SA’s Centre of Excellence: Rural Safety. “The reality is that violent crime in our rural farming areas shocks not only the community, but also has a negative impact on food production, national stability and the economy of the country. Therefore, the safety of the farming community remains one of the challenges that farmers across South Africa must deal with.”

This partnership provides an exciting opportunity for Fidelity ADT, leveraging off the vast support structure of the Fidelity Services Group, to bring a wealth of diversified experience and security knowledge to Agri SA and rural customers by delivering a far more integrated and robust security and safety offering to farmers. These services are also available to other Agri SA members such as its corporate members and cooperatives.

“Providing affordable yet beneficial safety solutions for the vulnerable farming- and rural communities through Agri SA is critically important,” says Wahl Bartmann, CEO of Fidelity Services Group, the leading integrated security solutions provider in Southern Africa. “We will be able to offer a centralised information hub to predict and assist with crime investigations and arrests. We will also be working closely with the various Farm Watches, local security companies and farmer associations to help upskill them and empower them with valuable security insights around areas like citizen’s arrests, reporting of suspicious behaviour, land grabbing, industrial unrest, stock theft, training in various safety aspects and the like. This is a very topical issue impacting farmers in the area.”

The partnership represents an opportunity for a single point of entry to agricultural businesses and local security companies for secure security products and services at a more affordable and sustainable pricing structure.

Fidelity ADT will be providing Integrated systems – from intrusion systems, to RFID (Radio Frequency Identification) tagging, CCTV – ranging from Thermal, optic, both IP and Analogue, LPR and ANPR cameras, Fire Solutions, access control, monitoring services, control room facilities and guarding, which can be integrated to provide a complete and tailored managed Risk Solution.

“Ultimately we believe that the partnership will go a long way in providing a safe and secure rural environment to support food security, social and economic development and to respond to the safety and security needs of rural communities, which are also the aim of the Rural Safety Strategy as developed by the police with the assistance with Agri SA,” concludes Esterhuyse.

The partnership came to effect on 1 February 2019 and is currently being rolled out to the provincial organisations of Agri SA, such as Agri Northern Cape and Free State Agriculture. The agreement between the two organisations was signed today in Centurion.

Enquiries:

Tommie Esterhuyse

Agri SA Chair of Centre of Excellence: Rural Safety

(C) 082 782 0668

Kobus Visser

Agri SA Head of Centre of Excellence: Rural Safety

(C) 082 388 0010

For media queries contact jacqui@findleypr.co.za or 011 463 6372