fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Georganiseerde landbou se standpunt oor die uitvoer van lewende skape | Organised agriculture’s position on live export of sheep

English to follow:

21 Julie 2020

Die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), tesame met Agri SA, Agri Noord-Kaap en Agri Oos-Kaap, ondersteun die handel met vee per skip as dit eties gedoen word sonder dieremishandeling. Hierdie versendings moet binne die OIE-standaarde geskied, onder toesig van die regering as die regulerende owerheid oorsien word.

Die verteenwoordigers van Agri SA, die provinsiale affiliasies en die RPO het op 20 Julie in Bloemfontein vergader onder voorsitterskap van die Agri SA president, Mnr Pierre Vercueil.

Daar was konsensus dat hierdie vorm van handel in vee die industrie kan uitbou.

Die RPO as lid van die Rooivleis Industrie Forum (RMIF) is voorsien van dokumentasie en verslae rakende die vorige twee besendings wat deur Al Mawashi uit Suid-Afrika gedoen is. Regeringsamptenare wat die nakoming daarvan verseker, het in hierdie verslae aangedui dat die OIE-standaarde nagekom is.

Verder het twee veeartsenykundiges namens die RMIF die skip en voerkraal ondersoek. Na hul mening voldoen beide die skip en voerkraal daaraan. Hulle meen verder dat die skape so gou as moontlik gelaai moet word.

Die interdik wat tans bestaan, word op 6 Augustus 2020 deur die Hooggeregshof in Grahamstad finaal oorweeg. Die RPO saam met Agri SA, Agri Noord-Kaap en Agri Oos-Kaap ondersteun die ontslag van die interdik weens die redes hierbo uiteengesit.

 Navrae:

Pierre Vercueil

Agri SA President

 Koos Van Der Ryst

Voorsitter, Rooivleisprodusente-organisasie (RPO)

**************************************************************

21 July 2020

The Red Meat Producers Organisation (RPO), together with Agri SA, Agri Northern Cape and Agri Eastern Cape, support the trade of livestock by ship if its ethically done without animal abuse. These shipments should be done within the OIE standards, overseen by government as the regulatory authority.

The representatives of Agri SA, the provincial affiliates and the RPO, met on the 20th of July in Bloemfontein under the chairmanship of Agri SA president, Mr Pierre Vercueil. There was consensus that this form of trade in livestock could raise the bar for the industry.

The RPO, as member of the Red Meat Industry Forum (RMIF), has been furnished with documentation and reports relating to the previous two shipments done by Al Mawashi from South Africa. Government officials tasked with insuring compliance have indicated in these reports that the OIE standards have been complied with.

Furthermore, two veterinary experts, on behalf of the RMIF, inspected the ship and feedlot. In their opinion, both the ship and feedlot are compliant. It is further their opinion that the sheep should be loaded as soon as possible.

The interdict currently in place will be finally decided upon on the 6th of August 2020 by the Grahamstown High Court. As such, the RPO together with Agri SA, Agri Northern Cape and Agri Eastern Cape, support the discharge of the interdict for the reasons set out above.

 Enquiries:

Pierre Vercueil

Agri SA President

Koos van der Ryst

Chairman Red Meat Producers Organisation (RPO)