fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Eerste kwartaal se BBP oorskry verwagtinge | Q1 GDP beats expectations

English to follow:

08 Junie 2021

Landbou sak terug weens seisoenale faktore

Statistieke Suid-Afrika (Stats SA) het Dinsdag, 8 Junie 2021 die eerste kwartaal (Kw1) se Bruto Binnelandse Produk (BBP) -statistieke vir 2021 bekend gemaak. Hiervolgens het die ekonomie teen ’n jaar-tot-jaar-koers van 4,6% (1,1% kwartaalliks) gegroei. Dit is beter as die verwagte 2,5%-3%, soos deur die meeste ekonome voorspel.

Agt handelsektore het positiewe groei in die eerste kwartaal aangeteken, met die finansiële sektor, mynwese en handelsbedrywe die toppresteerders teen groeikoerse van 7,4%, 18,1% en 6,2% onderskeidelik.

Die onlangse hoër kommoditeitspryse, asook toenemende wêreldvraag, was reeds voor die bekendmaking van die statistieke ’n goeie aanduiding dat ekonomiese herstel van Covid-19-verwante gevolge meer dramaties kon wees as wat aanvanklik verwag was. Van belang is die positiewe BBP-syfer vir huishoudelike verbruik, wat 4,7% in die dieselfde verslagjaar toegeneem het en wat as verdere impetus in hierdie verband sal dien. Dit volg ’n week nadat die land se werkloosheidsyfer tot ’n rekord-32,6% gestyg het.

Met betrekking tot die landbousektor, het die landbou-BBP met 3,2% gekrimp, met ’n bydrae van -0,1% tot die groei in BBP. Hierdie afname word hoofsaaklik toegeskryf aan die laer produksie van akkerbou- en diereprodukte. Dit was te verwagte aangesien die eerste kwartaal van die jaar gewoonlik gekenmerk word deur beperkte landbou-aktiwiteite. ’n Groot deel van die landbou-BBP is gekonsentreer in akkerbou. Wat somergewasse betref, word daar geplant ná afloop van die eerste seisoenale reëns (ongeveer Oktober), wat normaalweg voortduur tot Januarie met die oesseisoen wat in Mei afskop (April vir vroeë oeste).

Soortgelyk word wintergewasse hoofsaaklik in die tweede kwartaal van die jaar aangeplant en dié oeste is nie baie groot in omvang in vergeleke met die someroes nie. Wintergrane word gewoonlik in die derde en vierde kwartaal van die jaar geoes. Hierdie seisoenale faktore speel ’n rol in die laer BBP-syfer, wat behoort te herstel in die tweede kwartaal veral gegewe positiewe vooruitsigte vir somergewasse.

Diereproduksie is ook negatief beïnvloed, hoofsaaklik weens die droogte in sekere dele van die land en siekte-uitbrake in ander dele. Namate kuddes egter herbou word, kan ’n positiewe uitkoms vorentoe verwag word.

Navrae:

Kulani Siweya

Agri SA Landbou-ekonoom

Nicol Jansen

Voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie

*********************

8 June 2021

Agriculture retreats on seasonality factors

Statistics South Africa (Stats SA) released the quarter one (Q1) Gross Domestic Product (GDP) figures for 2021, showing that the economy accelerated at an annualised rate of 4,6% (1,1% quarterly). This is better than the 2,5%-3% expected by many economists.

Eight industries recorded positive growth in the first three months of the year, with the star performers being finance, mining and trade industries, achieving upticks of 7,%, 18,1%, and 6,2%, respectively.

The recent higher commodity prices and increasing global demand gave a good indication before the release that recovery from Covid-19 related impacts could be more pronounced than initially anticipated. Worth noting, and further adding impetus to the positive GDP number, was household consumption that jumped 4,7% in the same period under review. This comes a week after the country’s unemployment rate rose to a record 32,6%.

Taking a look at the agricultural sector, agricultural GDP shrunk 3,2% and contributed -0,1% to GDP growth. This decrease was attributed mainly to the lower production of field crops and animal products. This was to be expected as the first quarter of the year is generally quiet on activity. A great deal of agricultural GDP is concentrated in field crops The planting of summer crops, planting takes place after the first rains of the season, which is around October. Planting normally continues until January, with harvesting kicking off in May (April for early harvest).

Similarly, winter crops are planted mainly in the second quarter of the year and crops are limited in size compared to the summer crop. Harvesting usually occurs in the third and fourth quarter of the year. These seasonality factors underpin the lower GDP contribution, The second quarter should see a rebound, particularly anchored on the positive yield estimates for summer crops.

Animal production has also been negatively affected by the continuing drought in some pockets of the country and diseases in some other parts. However, as herd rebuilding continues, a positive outcome can be expected during the latter part of the year.

Enquiries:

Kulani Siweya

Agri SA Agricultural economist

Nicol Jansen

Chair of Agri SA’s Centre of Excellence: Economics