fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Call for Input Employment Equity Bill

Afrikaans to follow:

The Draft Employment Equity Amendment Bill was tabled at Nedlac in 2018. BUSA hosted a workshop, in 2018 where Mr Jonathan Goldberg, the Task Team lead presented on the Amendment Bill as part of the engagement process to members.

The Department of Employment and Labour (DEL), in September 2018, published the Amendment Bill in the Gazette for public comment. BUSA called for comment and submitted a comprehensive submission to DEL on the Amendment Bill.

BUSA requests members to consider the attached documents, with the view to provide any additional input in writing. The office will schedule an engagement with members to mandate the final position and presentation.

Submissions must please be send to info@kwanalu.co.za not later than 5 October 2020

**********************************

Die Konsepwysigingswetsontwerp op Diensbillikheid is in 2018 by Nedlac ter tafel gelê. BUSA het in 2018 ‘n werksessie aangebied waar Jonathan Goldberg, die leier van die taakspan, die Wysigingswetsontwerp aangebied het as deel van die interaksieproses met lede.

Die Departement van Indiensneming en Arbeid (DEL) het in September 2018 die wysigingswetsontwerp in die Staatskoerant vir openbare kommentaar gepubliseer. BUSA ​​het vir kommentaar gevra en ‘n omvattende voorlegging aan DEL oor die wysigingswetsontwerp gedoen.

BUSA ​​versoek lede om die aangehegte dokumente te bestudeer, met die oog daarop om enige addisionele insette skriftelik te lewer. Die kantoor sal ‘n gesprek met lede het om die finale posisie en aanbieding te mandateer.

Insette moet asseblief aan info@kwanalu.co.za nie later nie as 5 Oktober 2020 gestuur word.