fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA verwelkom nuwe Agri Limpopo uitvoerende hoof | Agri SA welcomes new Agri Limpopo CEO

English to follow…

1 Julie 2019

Agri SA verwelkom nuwe Agri Limpopo uitvoerende hoof

 Agri SA verwelkom graag Deidre Carter wat pas as die nuwe uitvoerende hoof van Agri Limpopo aangestel is. Die uitvoerende hoof is verantwoordelik om onder meer met boere-lede, regeringsamptenare en ander besluitnemers binne die landbou-waardeketting op ’n strategiese vlak te skakel. Carter het ’n loopbaan binne die politiek en bestuurswese gesmee en in die Suid Afrikaanse parlement in verskeie komitees, wat te make het met landbou, gedien.

“Ons vertrou Deidre sal goed inskakel by Agri Limpopo en die verhoudings wat reeds gebou is verder verstewig,” sê Piet Engelbrecht, Agri Limpopo waarnemende President. “Agri Limpopo is ’n belangrike verteenwoordiger van sy boere-lede by die onderskeie plaaslike, provinsiale en nasionale fora en daarom is ons opgewonde oor die kundigheid en gesag wat Deidre bring.”

Carter was ’n stigterslid van die Congress of the People (COPE) en het as die adjunk-sekretaris-generaal gedien. Sy is in 2009 as ‘n COPE parlementslid verkies. Buiten haar politieke verpligtinge het Carter ook in die daaglikse bestuur van die party ‘n leidende rol gespeel.

“Ek is opgewonde en dankbaar vir die geleentheid en is reg om aan die werk te spring,” sê Deidre Carter, Agri Limpopo Uitvoerende Hoof. “Ek is bekend met die uitdagings binne landbou, spesifiek vir landbouers in Limpopo, en ek sien uit om nouer met vriende en bestaande vennote saam te werk.”

Agri Limpopo is ’n provinsiale lid van Agri SA.

“Suid-Afrikaanse landbou verdien die beste talent om die saak van boere so goed moontlik te behartig, en ons sien uit om saam met Deidre te werk,” sê Omri van Zyl, Agri SA Uitvoerende Direkteur.

Navrae:

Piet Engelbrecht

Agri Limpopo waarnemende President

(S) 082 524 8924

Deidre Carter

Agri Limpopo Uitvoerende Hoof

(S) 082 831 9168

****************************************

1 July 2019

Agri SA welcomes new Agri Limpopo CEO

Agri SA welcomes Deidre Carter, who has just been appointed as the new CEO of Agri Limpopo. The CEO is responsible for, among other things, liaising with farmer members, government officials and other decision-makers within the agricultural value chain. Carter has forged a career in politics and governance and served in various parliamentary committees relating to agriculture.

“We trust Deidre will fit well into Agri Limpopo and further strengthen the relationships that have already been built,” says Piet Engelbrecht, Agri Limpopo’s acting President. “Agri Limpopo is an important representative of its farmers’ members at the various local, provincial and national forums and therefore we are excited about the expertise and authority that Deidre brings.”

Carter was a founding member of the Congress of the People (COPE) and served as the Deputy Secretary General. She was elected as a COPE parliamentary member in 2009. Apart from her political duties, Carter also played a leading role in the day-to-day management of the party.

“I am excited and grateful for this opportunity and I’m ready to hit the ground running,” says Deidre Carter, Agri Limpopo CEO. “I’m familiar with the challenges in agriculture, specifically for farmers in Limpopo, and I’m looking forward to working more closely with friends and existing partners.”

Agri Limpopo is a provincial member of Agri SA.

“South African agriculture deserves the best talent to manage the interests of farmers as well as we can, and we look forward to working with Deidre,” says Omri van Zyl, Agri SA Executive Director.

Enquiries:

Piet Engelbrecht

Agri Limpopo acting President

(S) 082 524 8924

Deidre Carter

Agri Limpopo CEO

(C) 082 831 9168