fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA Ramphulpstigting vra hulp te midde van verwoestende brande | Agri SA Disaster Relief foundation calls for assistance in the wake of devastating fires

English to follow:

6 September 2023

Agri SA is ernstig bekommerd oor die verwoestende uitwerking van voortgesette brande in die Vrystaat, Noordwes en Noord-Kaap. Die brande het ’n oppervlakte van meer as 400 000 hektaar verwoes, wat gelei het tot die verlies aan weiding en heelwat vee, soos skape, beeste en wild wat óf doodgebrand het óf doodgemaak moes word.

Veldbrande kan groot skade veroorsaak, plantegroei vernietig, diere benadeel, en gemeenskappe en voedselsekerheid ontwrig. In reaksie op die vernietiging van plantegroei is noodreaksiepogings nodig om boere met voer by te staan. Die gevolge van veldbrande word ervaar lank nadat die brand geblus is. Die skade aan grondgesondheid, die ontwrigting van eko-stelsels en die verandering van natuurlike brandpatrone kan langdurige gevolge hê. Die herstelproses is grootliks afhanklik van reënval. Voldoende reënval is van kardinale belang vir die herlewing van plantegroei, die herstel van grondvrugbaarheid en die aanvulling van waterbronne. Met voldoende reën kan die herstelproses aansienlik bespoedig word.

Agri SA se Ramphulpstigting skenk finansiële hulp aan Vrystaat Landbou en Agri Noordwes ter ondersteuning van hul hulpverlening aan die landbousektor. Ons doen ook ’n beroep op die publiek om te help in die poging om hulpbronne vir die benadeelde gemeenskappe te bekom.

Hierdie verwoestende brande tref die landbousektor in ’n tyd waar boere reeds groot uitdagings in die gesig staar, insluitend beurtkrag, verswakkende infrastruktuur, stygende arbeids- en insetkoste en bedreigings vir hul landelike veiligheid. Hierdie uitdagings het tot gevolg dat boere tans aanspreeklik is vir ’n geraamde R205 miljard se landbouskuld – ’n geweldige finansiële las wat maak dat diegene wat deur die brande geraak word, nie hierdie jongste tragedie kan absorbeer nie. Dit het ’n uitwerking op ons land se voedselsekerheid en dít behoort ons almal se kommer te wees. Agri SA sal voortgaan om alles in sy vermoë te doen om hierdie boere en hul werkers te help om weer op hul voete te kom. Terselfdertyd doen ons ‘n beroep op die publiek om ons te help om verligting te bied aan dié gemeenskappe wat ons voedsel en vesel produseer.

Donateurs wat tot hierdie saak bydra, kom in aanmerking vir ’n artikel 18(A)-sertifikaat. Die fondse wat ingesamel word, sal aangewend word vir die verkryging van veevoer- en vervoeruitgawes. Elke skenking, hoe klein ook al, kan beduidende verligting meebring vir die boere en plaaswerkers wat deur die vernietigende brande geraak is.

Die publiek kan die volgende besonderhede gebruik vir skenkings:

Agri SA ABSA

Rekening: Tjek

Rekeningnommer: 4068540775

Takkode: 632005

Verwysing: Brandhulp

E-pos-bewys van betaling aan support@agrirelief.org

Media-navrae

Christo van der Rheede

Agri SA hoof- uitvoerende beampte

Shané Rudolph

Sekretariaat van die Agri SA Ramphulpstigting

****************************

6 September 2023

Agri SA is deeply concerned about the devastating impact of ongoing fire outbreaks in the Free State, North West and Northern Cape provinces. The fires have affected an area of over 400 000 hectares, resulting in the loss of grazing and various livestock, such as sheep, cattle and wildlife that either burnt to death or had to be euthanised.

Veld fires can cause extensive damage, destroying vegetation, harming animals, and threatening communities and food security. In response to the destruction of vegetation, emergency response efforts are needed to assist farmers with feed. However, the impact of veld fires can be felt long after the fire has been extinguished. The damage to soil health, the disruption of ecosystems, and the alteration of natural fire patterns can have long-lasting consequences. The recovery process is largely dependent on rainfall. Adequate rainfall is crucial for regenerating vegetation, restoring soil fertility, and replenishing water sources. With sufficient rain, the recovery process can be significantly expedited.

Agri SA’s Disaster Relief Foundation is therefore donating funds to Free State Agriculture and Agri North West to assist in the relief effort for the agricultural sector. We also call upon the public to assist in the effort to galvanise resources for the devastated communities.

These devastating fires have hit the agricultural sector at a time when farmers already face immense challenges, including loadshedding, deteriorating infrastructure, rising labour and input costs, and threats to their rural safety. As a result of all these challenges, farmers are currently liable for an estimated R205 billion in debt – a high burden that renders those affected by the fires unable to absorb this latest tragedy. For our nation’s food security, this should concern us all.

Agri SA will continue to make every effort to assist these farmers to recover. At the same time, we appeal to the public to help us provide relief to these communities that guarantee our food security. Donors who contribute to this cause are eligible for a section 18(A) certificate. The funds raised will be utilised for the procurement of stock feed and transportation expenses. Every donation, no matter how small, can have a significant impact on the livelihoods of the farmers and farmworkers who have been affected by the destructive fires.

The public can use the following details to donate:

Agri SA ABSA

Account: Cheque

Account number: 4068540775

Branch code: 632005

Reference: Fire Aid

Email proof of payment to support@agrirelief.org

Media enquiries

Christo van der Rheede

Agri SA CEO

Shané Rudolph

Secretariat of the Agri SA Disaster Relief Foundation