fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA blasts recommendation to amend Constitution

Media release

15 November 2018

Agri SA blasts recommendation to amend Constitution

Agri SA will today roll out the next phase of its tactical plan against expropriation without compensation (EWC).

The recommendation of the Constitutional Review Committee on the amendment of section 25 is diametrically opposed to the crucial goals of protection of property, economic stability, job creation, investor confidence and sustainable agrarian reform.

The committee indicated today that they would recommend an amendment to the property clause in the Constitution. Agri SA sees this as an unacceptable outcome of an extended consultation process wherein Agri SA took a firm stance against EWC. Agri SA clearly articulated on several occasions the serious consequences of such a step.

“We have made extensive preparations in order to act effectively and will cast additional resources to this fight,” says Dan Kriek, Agri SA President. “Agri SA believes in constructive dialogue with all stakeholders, but now is the time to draw a line.”

Agri SA will in the coming days:

  • Roll out its legal strategy and consult with its legal team on possible litigation;
  • Intensify dialogue with local and international role-players including American and European trade partners;
  • Review the procedural and administrative law compliance of the Constitutional Review Committee’s consultation process;
  • Strengthen and mobilise strategic partnerships with various organisations.

The proposed amendment is politically motivated and will cause large scale damage to the South African economy. The priority for millions of South Africans is job creation, housing, crime prevention and quality education. This should be the focus of government, rather than reckless and populist constitutional amendments.

“Agri SA continuously consults with lawyers and we are considering litigation,” said Annelize Crosby, Agri SA Policy Head: Land. “The recommendation is only the first step in a long and arduous process to amend the Constitution and related legislation.  Agri SA will be continue to stand its ground throughout the process.”

Agri SA will continue to fight tooth and nail to ensure a sustainable future for all involved in agriculture as well as all South Africans.

 

15 November 2018

Agri SA verdoem aanbeveling om Grondwet te wysig

 Agri SA begin vandag die volgende fase van sy taktiese plan teen onteiening sonder vergoeding (OSV).

Die aanbeveling van die Grondwetlike Hersieningskomitee rakende die wysiging van artikel 25 is lynreg in stryd met die doelwitte van eiendomsbeskerming, ekonomiese stabiliteit, werkskepping, beleggersvertroue en volhoubare transformasie binne landbou.

Die komitee het vandag aangedui dat hulle ‘n wysiging van die eiendomsklousule in die Grondwet gaan aanbeveel. Agri SA beskou hierdie as ‘n onaanvaarbare uitkoms van ‘n maandelange konsultasieproses waartydens Agri SA baie sterk standpunt ingeneem het teen OSV. Agri SA het in die voorleggingsproses die ernstige nadelige gevolge van sodanige stap telkemale duidelik uitgespel.

“Ons het reeds voorbrand gemaak om effektief op te tree en sal addisionele hulpbronne in die stryd werp,” sê Dan Kriek, Agri SA President. “Agri SA glo in gesprekvoering met alle belanghebbendes, maar dit is nou tyd om ‘n duidelike lyn te trek.”  

Agri SA sal in die komende dae:

  • Sy regstrategie uitrol en met sy regspan oor moontlike litigasie raadpleeg;
  • Gesprekke met binnelandse en buitelandse rolspelers verskerp, insluitend Amerikaanse en Europese handelsvennote;
  • Die prosedurele en administratief-regtelike nakoming van die Grondwetlike Hersieningskomitee se konsultasieproses hersien;
  • Strategiese vennootskappe met verskeie organisasies verstewig en mobiliseer.

Dié voorgestelde wysiging is polities-gemotiveerd en sal grootskaalse skade aan die Suid-Afrikaanse ekonomie aanrig. Die prioriteit vir miljoene Suid-Afrikaners is werkskepping, behuising, misdaadbekamping en gehalte onderwys. Dit behoort die fokus van die regering te wees, eerder as roekelose en populistiese grondwetlike wysigings.

“Agri SA win deurentyd regsadvies in en litigasie is onder oorweging,” sê Annelize Crosby, Agri SA Beleidshoof: Grond. “Die aanbeveling is slegs die eerste stap in ‘n lang en moeisame proses om die Grondwet en verwante wetgewing te wysig. Agri SA sal in dié proses deurentyd sy standpunte voorhou.”

Agri SA sal voortgaan om alles in die stryd te werp om ‘n volhoubare toekoms vir alle Landbou-rolspelers en landsburgers te verseker.