• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Proposed Amendments to BBBEE Act

Vind onder die voorgestelde wysigings aan die Breë-Basis Swart Ekonomiese Bemagtiging (BBSEB) Wysigingswet 2003, (Wet No. 53 van 2003) soos gewysig deur die BBSEB wet 46 van 2013.

Lede word genooi om insette te stuur aan info@kwanalu.co.za teen 25 April 2018 sodat ‘n gekonsolideerde dokument geformuleer en ingedien kan word.

Sleutel wysigings sluit in:

  1. Die bekendstelling van die “Youth Employment Service” inisiatief en BBBEE erkenning.
  2. Beginsels vir nie-geïnkorporeerde gesamentlike ondernemings
  3. Verduidelikings rondom vrygestelde mikro-ondernemings en kwalifiserende klein ondernemings
  4. Die verbeterde BBSEB erkenningsvlak vir generiese ondernemings.

Find below the draft amendments as proposed for the Broad-Based Black Economic Empowerment  (BBBEE) Amendment Act 2003, (Act No. 53 of 2003) as amended by the B-BBEE Act 46 of 2013.

Members are invited to submit their inputs to info@kwanalu.co.za by no later than 25 April 18 so that a consolidated document can be formulated and submitted.

Key amendments include:

  1. The Introduction of the Youth Employment Service Initiative and BBBEE Recognition
  2. Principles for Unincorporated Joint Ventures
  3. Clarifications around Exempted Micro Enterprises and Qualifying Small Enterprises
  4.  The Enhanced B-BBEE Recognition Level for Generic Enterprises

gg41546_nn402