• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Die gronddebat by Graan SA duur voort op ’n positiewe noot

Please read the English article below:

9 Maart | March 2018

Die gronddebat by Graan SA duur voort op ’n positiewe noot

Hierdie week was die gronddebat wat verband hou met onteiening sonder vergoeding die fokuspunt van die Graan SA-kongres. In egte demokratiese styl is die vloer geopen om ’n verskeidenheid sienswyses oor die onderwerp aan te hoor, “Dit was goed om begrip te hê vir die harte en gedagtes van mense en ons het ’n baie konstruktiewe debat verwelkom” sê Dan Kriek, President van Agri SA.
Vanuit ’n boerderyperspektief is dit noodsaaklik om die grondwet en eiendomsreg te beskerm. Graan SA het dit reggekry om konsensus te bereik oor baie belangrike beginsels met die grondbeginsels van volhoubaarheid en voedselsekerheid as die belangrikste kwessies. “Ons sal voortgaan met hierdie debat en sal voortgaan om te verstaan en konstruktiewe bydraes te lewer soos die voorbeeld wat in Graan SA se kongres gestel is” het Kriek opgemerk.
Die finale uitkoms was dat Graan SA grondhervorming op ’n volhoubare wyse om ekonomiese groei en voedselsekerheid in stand te hou, ondersteun het. Die onderskeie groepe het ooreengekom dat die dialoog oor grondhervorming sal voortgaan, tesame met handhawing van die huidige Grondwet.
“Op die ou end gaan dit nie net oor boerdery en landbou nie, maar oor die grondbeginsels in ons demokrasie wat op die spel is, ons sien hierdie gesprekke in ’n baie ernstige lig en ons ondersteun Graan SA ten volle in alles wat hulle aanpak” se Kriek.

Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat:  Korporatiewe Skakeling

 

THE LAND DEBATE CONTINUES ON A POSITIVE NOTE AT THE GRAIN SA CONGRESS

This week the land debate that relates to expropriation without compensation was a focal point of the Grain SA congress.  In true democratic style the floor was opened to accommodate a variety of views on the topic.  “It was good to understand the hearts and minds of people and we welcomed a very constructive debate” Dan Kriek President of Agri SA mentioned.

From a farming perspective it is essential to protect the constitution and property rights.  Grain SA managed to reach consensus on very important principles with the fundamentals of sustainability and food security being top of mind.  “We will continue with this debate and will continue to understand and make constructive contributions as the example was set in Grain SA’s congress” Kriek remarked.
The final outcome was that Grain SA supported land reform in a sustainable manner to maintain economic growth and food security. The different groupings agreed that the dialog on land reform will continue whilst the current Constitution is upheld.
“In the end this is not just about farming and agriculture but the founding principles in our democracy that is at stake, we take these conversations very serious and we fully support Grain SA in their endeavors” Kriek said.

Issued by Agri SA, Directorate:  Corporate Liaison