• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Cross-Border Road Transport Act

The Minister of Transport intends to make Regulations in the Schedule in terms of section 51 of the Cross -Border Road Transport Act, 1998 (Act No 4 of 1998). All interested parties are called upon to object, comment or make inputs within thirty (30) days from the date of publication (28 March 2018) of these Regulations.

Die Minister van Vervoer is voornemens om Regulasies in die Bylae te maak ingevolge artikel 51 van die Wet op Kruiswegvervoer, 1998 (Wet No 4 van 1998). Alle belanghebbende partye word versoek om binne dertig (30) dae vanaf die datum van publikasie (28 Maart 2018) van hierdie Regulasies beswaar te maak, kommentaar te lewer of insette te lewer.


gg41544_nn396