• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Agri SA promises to go to the highest court to protect property rights

Agri SA beloof om eiendomsreg te beskerm tot in die hoogste hof

6 Augustus 2018

Agri SA neem kennis van die verklaring van die ANC dat 139 plase vir onteiening sonder vergoeding geteiken gaan word. Die ANC het vantevore te kenne gegee dat hulle die grense van artikel 25 met betrekking tot die betaling van vergoeding in die howe wil toets.

“Agri SA sal hierdie situasie fyn dophou en sal by toetssake waar beginsels oor vergoeding uitgeklaar sal word, betrokke raak,” sê Dan Kriek, President van Agri SA. “Agri SA het in die verlede reeds by sodanige sake betrokke geraak en sal nie huiwer om dit weer te doen nie.  Dit is die howe se taak is om wetgewing en die Grondwet te interpreteer.”

Dit is vir Agri SA ‘n prioriteit om meer duidelikheid te kry oor welke plase geteiken sal word. Die beginsel van vergoeding by onteiening word internasionaal erken, hoewel daar verskillende standaarde vir vergoeding bestaan. Internasionaal word onteiening sonder vergoeding slegs in baie beperkte omstandighede toegelaat.

“Dit sou uiters onbillik en onaanvaarbaar wees om landbouers wat grond produktief gebruik om die mense van Suid-Afrika te voed, te teiken en te ontneem van hulle eiendom sonder om hulle daarvoor te vergoed” sê Kriek. 

Agri SA is gereed om die beginsels van billikheid en die beskerming van die regte van die individu te verdedig tot in die Konstitusionele hof.

 

Agri SA promises to go to the highest court to protect property rights

6 August 2018

Agri SA noted the statement by the ANC that 139 farms will be targeted for expropriation without compensation. The ANC said previously that they wanted to test the limits of section 25 of the Constitution regarding the compensation in the courts.

“Agri SA will closely monitor this situation and will be involved in test cases where principles of compensation will be clarified,” said Dan Kriek, President of Agri SA. “Agri SA has already been involved in such matters and will not hesitate to do it again. It is the courts’ duty to interpret legislation and the Constitution. “

It is a priority for Agri SA to get more clarity on which farms will be targeted. The principle of compensation for expropriation is recognized internationally, although there are different standards for remuneration. Internationally, expropriation without compensation is only permitted in very limited circumstances.

“It would be extremely unfair and unacceptable to target farmers, who use land productively to feed the people of South Africa, by taking away their property without compensating them,” Kriek says.

Agri SA will go to the Constitutional Court if needed to defend the principles of equity and protection of the rights of the individual.