• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Agri SA: “Ontwikkelingsbefondsing vir grondhervorming, nie OSV nie.” (see English below)

4 Julie 2018

Agri SA het vandag sy oplossings vir die stadige pas van grondhervorming, tydens ‘n werkswinkel van die F.W. de Klerk Stigting in Johannesburg, voorgelê. Die konteks vir die debat is die onteiening sonder vergoeding (OSV) mosie wat tans voor die Parlement is. Die werklike vraag is egter hoe om vinnige en volhoubare landbouhervorming te bewerkstellig. Een van dié voorstelle is ‘n Agri Ontwikkelingsfonds wat daarop gemik is om transformasie in die landbou te bevorder, deur 1 miljoen werksgeleenthede en 10 000 nuwe swart kommersiële boere te skep.

In 2017 het Agri SA, sy affiliasies en vennote, R331 miljoen aan transformasie bestee, en 108 307 nuwe boere het uit dié programme voordeel getrek.

“Die Agri Ontwikkelingsfonds kan werkloosheid aanspreek, asook toegang tot voedsel in landelike gebiede verbeter,” sê Omri van Zyl, die uitvoerende direkteur van Agri SA. “Die stadige pas van grondhervorming tot op hede, is volgens Agri SA se beskouing, ‘n mislukking van implementering eerder as ‘n mislukking van die wetlike raamwerk.”

Ons verstaan dat die debat nie net oor die ekonomie en finansiële modelle gaan nie. Die historiese onteiening het diep emosionele wonde, wat nog nie genees het nie, en blywende swaarkry gelaat. Agri SA glo dat landboubeleid die waardigheid van mense moet herstel, en selfstandigheid en volhoubaarheid in landelike gemeenskappe moet bewerkstellig. Grootskaalse onteiening sal egter die teenoorgestelde doen.

“Ons is ten sterkste gekant teen die wysiging van artikel 25 van die Grondwet. Dit sal nie probleme oplos nie, maar eerder die landelike gemeenskap verder seermaak en volhoubare landboutransformasie en ontwikkeling stuit.”

Agri SA sal voortgaan om verskeie rolspelers te nader, om transformasiebefondsing as die volhoubare oplossing te beding.

4 July 2018

“Development funding for land reform, not EWC.”

Agri SA today presented its solutions to the slow pace of land reform at a workshop hosted by the F.W. de Klerk Foundation in Johannesburg. The context to the debate is the motion of expropriation without compensation (EWC) currently before Parliament, although more broadly speaking, the real question is how to effect speedy but sustainable agrarian reform. Central to the Agri SA proposal is an Agri Development Fund (ADF), which aims to accelerate transformation in agriculture by creating 1 million jobs and 10 000 new black commercial farmers.

During 2017 Agri SA and its affiliates and partners spent R331 million on transformation and 108 307 new farmers in South Africa benefitted from these programs.

“The ADF can address unemployment, as well as improve access to food in rural areas,” said Omri van Zyl, executive director of Agri SA. “The slow pace of land reform to date is, in Agri SA’s considered view, a failure of implementation rather than a failure of legal framework.”

We understand the debate is not just about economics and financial models. The historical dispossession of land caused deep emotional wounds, which have not been healed, and great physical hardship of an enduring nature. Agri SA believes that any agrarian policy must restore dignity and enable commercial self-reliance in rural communities for it to be sustainable, and that wholesale expropriation would do the exact opposite.

“We are staunchly opposed to the amendment of section 25 of the Constitution. It will not solve anything, but rather hurt rural communities the most and in fact brake any sustainable agricultural transformation and development.” 

Agri SA will continue to engage with the various role players to advocate for transformation funding, as the sustainable solution.