• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Agri SA bly bekommerd oor voortslepende droogte / see English below

6 September 2018

Agri SA is baie bekommerd oor die verwoestende gevolge van die voortslepende droogte oor groot dele van die Oos-, Wes- en Nood-Kaap. Dit is ten spyte van goeie reën wat die afgelope week in sekere gebiede van die land geval het.

Baie droogtegeteisterde gebiede is sonder toegang tot verdere nasionale ramphulp gelaat, na ‘n besluit deur die Minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Zweli Mkhize. Mkhize het besluit om nie die nasionale ramptoestand na dit op 13 Junie 2018 verstryk het, te hernu nie. Die droogtegeteisterde-gebiede bly nou grootliks van die hulp van hulporganisasies vir voer en die vervoer daarvan, afhanklik.

Stygende brandstofpryse en die onverwagse aankondiging op Dinsdag deur Statistieke SA dat Suid-Afrika nou in ‘n ekonomiese resessie is, skep verdere kommer oor die beskikbaarheid van hulp vir die landbousektor. Daar is ook kommer oor die voortdurende uitputting van natuurlike hulpbronne, insluitend veld en grondwater. Daar word beraam dat ongeveer 40% van die natuurlike weiding in die Noord-Kaap deur die droogte vernietig is.

“Ten spyte van die vele uitdagings wat die landbousektor tans ervaar, moet ons almal saamwerk om die langtermyn voedselsekerheid van Suid-Afrika te verseker,” sê Dan Kriek, Agri SA President. “As ‘n sektor, kan ons nie bekostig om ons fokus van die teenswoordige krisisse van die droogtegeteisterde gebiede weg te neem nie.”

Agri SA bedank die verskillende rolspelers, insluitend die regering, die verskillende kommoditeits- en korporatiewe-organisasies, hulporganisasies en Agri SA se provinsiale affiliasies vir hul voortgesette hulp aan die landbougemeenskap tydens die huidige krisis.

Agri SA remains concerned about continuing drought

6 September 2018

Agri SA remains deeply concerned about the devastating effects of the prevailing drought conditions across large parts of the Eastern, Western and Northern Cape Provinces, despite welcome rains in certain areas of the country during the past week.

Many drought-stricken areas were left without access to further national disaster-relief funding, following the decision by the Minister of Cooperative Government and Traditional Affairs, Zweli Mkhize. Mkhize decided to not renew the state of the national drought disaster when it expired on 13 June 2018. Such areas now largely remain dependent on the assistance of relief organisations for fodder and its transportation.

Rising fuel prices and the unexpected announcement on Tuesday by Stats SA of South Africa’s economic recession, create further concerns with respect to the availability of assistance for the agricultural sector. Furthermore, the continuing depletion of natural resources, including veld conditions and groundwater, is cause for great concern.  It is estimated that approximately 40% of natural rangeland has been decimated in the Northern Cape due to the drought.

“Amongst the multiple challenges facing the agricultural sector at present, we all need to cooperate to ensure the long-term food security of South Africa”, said Dan Kriek, Agri SA President. “As a sector, we cannot afford to lose focus on the present real-time crises facing the drought-stricken areas of our country.”

Agri SA thanks the various role players, including government, the various commodity and corporate organisations, aid organisations and Agri SA’s provincial affiliates for their ongoing assistance to the agricultural community during this time of crisis.